Njoftim

Njoftim

Ditën e hënë, datë 08.07.2024, ora 11:00 njoftojmë se për shkak të punimeve nga ana e Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike për vijëzimin dhe riparimin e vendkalimit të këmbësorëve dhe vijave anësore tek Bulevard “Rilindasit” në zonën e Terminalit, qarkullimi i automjeteve do të jetë i bllokuar.

Më pas puna do të vijojë në Bulevardin “Gjergj Kastrioti”, Bulevard “Republika”, Rruga “Ismail Qemali” dhe  Bulevard “Fan Noli”.

Orientimi i lëvizjes se automjeteve dhe menaxhimi i trafikut do të kryhet nga Policia Bashkiake.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin!

 

Njoftim

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE NË INSPEKTORIATI NDËRTIMOR

 

Në zbatim të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen  vendore”, ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurës Administrative i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, në ligjin nr. 9780 datë 16.07.2007 “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 142 datë 12.03.2014 “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucioneve të pavaruara” i ndryshuar, në Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr.167 datë 29.12.2023 "Mbi miratimin e buxhetit vjetor të vitit 2024 dhe PBA 2024-2026 të Bashkisë Korçë", në Vendimin e Këshillit te Bashkisë nr. 166 datë 29.12.2023 “Për miratimin e nivelit të pagave të punonjësve e të personave të tjerë të zgjedhur ose të emëruar në institucionin e Bashkisë dhe Institucioneve të varësisë për vitin 2024”, në urdhërin e Kryetarit nr. 32 datë 17.01.2024 “Për miratimin e strukturës të administratës së Bashkisë Korçë për vitin 2024” dhe vendimin nr. 2 datë 17.01.2024 “Për miratimin e strukturës analitike të Bashkisë Korçë për vitin 2024”, Bashkia Korçë do të fillojë proçedurat për plotësimin vendit vakant në Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit, si më poshtë:

 

read more

Njoftim

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE NË NDËRMARRJEN E SHËRBIMEVE PUBLIKE

 

Në zbatim të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen  vendore”, ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurës Administrative i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 142 datë 12.03.2014 “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucioneve të pavaruara”, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 328 datë 31.05.2023 “Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore”, në VKM nr. 326  datë 31.05.2023 “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike”, Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr.167 datë 29.12.2023 "Mbi miratimin e buxhetit vjetor të vitit 2024 dhe PBA 2024-2026 të Bashkisë Korçë", në Vendimin e Këshillit te Bashkisë nr. 166 datë 29.12.2023 “Për miratimin e nivelit të pagave të punonjësve e të personave të tjerë të zgjedhur ose të emëruar në institucionin e Bashkisë dhe Institucioneve të varësisë për vitin 2024”dhe në urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr. 55 datë 22.01.2024“Për miratimin e strukturës të Ndërmarrjeve dhe Institucioneve në varësi të Bashkisë Korçë për vitin 2024” si dhe vendimin nr.3 datë 22.01.2024 “Për miratimin e strukturës analitike  të ndërmarjeve dhe institucioneve në varësi të Bashkisë Korçë për vitin 2024“, Bashkia Korçë do të fillojë proçedurat për plotësimin vendeve vakante në Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike, si më poshtë:

 

read more

Njoftim

Të nderuar banorë!

Bashkia Korçë dhe Këshilli i Bashkisë Korçë do të zhvillojnë një konsultim publik për Miratimin e Planit Vendor të Veprimit për Energjinë dhe Klimën 2023-2040. 

Bashkëngjitur dokumentat në lidhje me çështjet për diskutim:

https://bashkiakorce.gov.al/MECAP_KORCA_2024-04-10..pdf

https://bashkiakorce.gov.al/Relacion KB per Planin Vendor per Energjine dhe Klimen 23-40.pdf

Datë 16.07.2024, ora 17:00 dhe 19:00, tek Salla e Këshillit Bashkiak, Bashkia Korçë

Ju mirëprsim!

 

Njoftim

NJOFTIM PËR ANULLIMIN E KONKURSIT PËRGJEGJËS I SEKTORIT PËR PLANIFIKIMIN E TERRITORIT NË DREJTORINË E PLANIFIKIMIT DHE KONTROLLIT

 

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar si dhe në urdhërin nr. 32/2 datë 27.06.2024 “për disa ndryshime në urdhërin nr. 32 datë 17.01.2024 “për miratimin e strukturës së administratës së bashkisë korçë për vitin 2024” si dhe në vendimin nr. 2/2 datë 27.06.2024 “për disa ndryshime në vendimin nr. 2 datë 17.01.2024 “për miratimin e strukturës së administratës së bashkisë korçë për vitin 2024”, Drejtoria e Përgjithshme Juridike dhe Menaxhimit të Burimeve Njerëzore njofton anullimin e konkursit 1 (një) Përgjegjës i sektorit për planifikimin e territorit në drejtorinë e planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit të territorit në drejtorinë e përgjithshme të planifikimit të territorit dhe menaxhimit të kontratave të infrastrukturës, kategoria  III.a/1., për shkak të ristrukturimit të drejtorisë.

 

 

KRYETARI I BASHKISË

 Sotiraq Filo

 

 

Njoftim

“SHPALLJE PËR MARRJEN ME QIRA TË AMBIENTEVE NË ZONËN E PAZARIT
 
NË KUADËR TË PROJEKTIT “REZIDENCA  ARTISTIKE”
 
 
 
Në bazë të Vendimit të Këshillit Bashkiak Korçë Nr. 85, datë 14.06.2024 “Për miratimin e projektit të Rezidencës Artistike dhe miratimin e fondit alokuar nga Këshilli i Qarkut Korçë”, konfirmuar mbi bazueshmërinë ligjore nga Prefekti i Qarkut Korçë me shkresë nr. 556/1 prot., datë 25.06.2024 dhe referuar Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Korçë nr. 626, datë 27.06.2024 “Për krijimin e Komisionit të vlerësimit të ofertave për marrjen me qira të ambienteve në Pazarin e Korçës për realizimin e projektit të Rezidencës Artistike”;
 
Bashkia Korçë njofton të gjithë personat e interesuar për nevojën e saj për të marrë me qira katër ambiente në zonën e Pazarit të Korçës, me qëllim krijimin e Rezidencës Artistike. Ambientet duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:
 
 
Kërkesat për Ambientet:
  • Numri i Ambienteve: 4;
  • Sipërfaqja: Jo me pak se 40 m2 secila;
  • Mobilimi: Me ose pa mobilje;
  • Dizenjimi: Të përfshijnë një mjedis zyre dhe një sallon pritje;
  • Pajisjet: Të pajisura me tualet.
read more

Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR  PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”,

Kategoria e pagës III.b

 

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut  VII të Vendimit nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave  “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbim civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

  • 1 (një) Specialist për emergjencat civile në sektorin  e emergjencave civile, në drejtorinë e burimeve njerëzore, protokoll-arkivës dhe shërbimeve mbështetëse, në drejtorinë e përgjithshme juridike dhe menaxhimit të burimeve njerëzore, kategoria III.b.

 

read more

Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR  PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”,

në fushën e planifikimit dhe menaxhimit urban, hapësinor dhe territorit, urbanistikë ose projektim urban, GIS, topogjeodezi, inxhinieritë e ndërtimit, arkitekturë

Kategoria e pagës III.b

 

 

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut  VII të Vendimit nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave  “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbim civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

 

read more

Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR  NGRITJEN NË DETYRË  NË KATEGORINË E ULËT  DREJTUESE

Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”,

në fushën e planifikimit dhe menaxhimit urban, hapësinor dhe territorit, urbanistikë ose projektim urban, GIS, topogjeodezi, inxhinieritë e ndërtimit, arkitekturë

Kategoria e pagës III.a/1

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  nr. 242 datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritje në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimi civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 

read more

Njoftim

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESËVE NË PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”,

në fushën e planifikimit dhe menaxhimit urban, hapësinor dhe territorit, urbanistikë ose projektim urban, GIS, topogjeodezi, inxhinieritë e ndërtimit, arkitekturë

Kategoria e pagës III.b

 

Bashkia Korçë në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut IV, të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve  njofton se për  pozicionin:

 

 

read more
Vizita e Ambasadorit të Azerbajxhanit Z. Anar Huseynov në Bashkinë Korçë

Vizita e Ambasadorit të Azerbajxhanit Z. Anar Huseynov në Bashkinë Korçë

Kreu i Bashkisë Korçë ka pritur në një vizitë Ambasadorin e Azerbajxhanit Z. Anar Huseynov. Ecuria e projektit të gazifikimit, si një prej projekteve më madhore për Korçën, që do t’i japë zgjidhje përfundimtare ngrohjes në stinën e dimrit, ishte kryefjala e këtij takimi.

read more
Korça mirëpret Rally Albania 2024

Korça mirëpret Rally Albania 2024

Korça mirëpret për të disatin vit radhazi garën prestigjioze të makinave dhe motorëve Rally Albania 2024.

300 garues nga 25 vende të botës janë bërë bashkë në një ngjarje fantastike sportive,ku kanë zgjedhur Korçën si pjesë të itinerarit të tyre, si një mundësi për të eksploruar bukuritë natyrore dhe për ta promovuar atë ndër destinacionet ideale për sportet e aventurës.

Teatër në Korçë, Vassa Zheleznova - M.Gorky

Teatër në Korçë, Vassa Zheleznova - M.Gorky

Në skenën e Teatrit “Andon Z. Çajupi” i tejmbushur me artdashës korçarë u luajt Vassa Zheleznova - M.Gorky, një nga veprat e dramaturgjisë klasike botërore. Loja fantastike e aktorëve dhe puna e regjisorit Enke Fezollari mjeshtër i artit skenik grek krijuan së bashku një sukses të padiskutuar.

Rikonstruksioni i Shkollës "Ymer Dishnica"

Rikonstruksioni i Shkollës "Ymer Dishnica"

Nxënësit e shkollës së mesme “Ymer Dishnica” do ta nisin vitin shkollor 2024-2025 me klasa dhe hapësira të reja.

Tani shkolla ka: sistem ngrohjeje, termoizolim të godinës, dritare dhe dyer të reja, palestër e re, laboratorë të rinj, instalime elektrike/hidraulike, sistem kamerash brenda dhe jashtë godinës. Një ambient më i mirë, më i bukur e më modern për 200 nxënësit e zonës.

Festivali Ndërkombëtar i Karnavalit

Festivali Ndërkombëtar i Karnavalit

Korça çeli sezonin turistik me Festivalin Ndërkombëtar të Karnavalit

Festa e maskave dhe kostumeve shumëngjyrëshe solli atmosferën më të bukur e magjike në sheshet e rrugicat e qytetit juglindor dhe u shijua nga shumë turistë vendas e të huaj që mbushën Korçën gjatë fundjavës.

Korça, qyteti i festave që shkëlqen gjithmonë!

Shkolla "Faik Konica" me laborator të ri informatike

Shkolla "Faik Konica" me laborator të ri informatike

Vijon projekti i Bashkisë Korçë në shkollat 9-vjeçare dhe të mesme për pajisjen me laboratorë informatike. Shkolla “Faik Konica” është shkolla e pestë ku është zbatuar ky projekt, me anë të të cilit bashkia synon të zgjerojë programin e madh të Teknologjisë dhe Inovacionit edhe në kurrikulat shkollore.

Njoftim

NJOFTIM PËR SHPALLJE 2 (DY) VENDE VAKANTE SHOFER/ZJARRFIKËS

NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIT

 

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit”, Vendimit të Këshilit të Ministrave nr. 520 datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin” Kreu  III “Ndarja e funksioneve, nivelet, detyrat, procedurat e përzgjedhjes për emërim, lirim pezullim dhe përjashtim” si dhe në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” Bashkia Korçë shpall 2 (dy) vende vakante  shofer/zjarrfikës në shërbimin vendor  të MZSH-së Korçë. 

read more

Njoftim

NJOFTIM PËR SHPALLJE 1 (NJË) VENDE VAKANTE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIT

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit” , Vendimit të Këshilit të Ministrave nr. 520 datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin” Kreu  III “Ndarja e funksioneve, nivelet, detyrat, procedurat e përzgjedhjes për emërim, lirim pezullim dhe përjashtim” si dhe në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” Bashkia Korçë shpall 1 (një) vende vakante   në shërbimin vendor Zjarrfikës luftues shpëtues në shërbimin vendor  të MZSH-së Korçë;

read more

Njoftim

NJOFTIM PËR SHPALLJE 1 (NJË) VEND VAKANT PËR PRANIMIN NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIT,PUNONJËS INFORMACIONI

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit” , Vendimit të Këshilit të Ministrave nr. 520 datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin” Kreu  III “Ndarja e funksioneve, nivelet, detyrat, procedurat e përzgjedhjes për emërim, lirim pezullim dhe përjashtim” si dhe në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” Bashkia Korçë shpall 1 (një) vend vakant  në nivelin bazë të shërbimit vendor  të MZSH-së Korçë,punonjës informacioni.

read more

Njoftim

Në zbatim të ligjit Nr 22/2018 "Për Strehimin Social" i ndryshuar neni 48, VKM Nr.384 datë 12.06.2019 "Për përcaktimin e dokumentacionit për të përfituar strehim sipas çdo programi social të strehimit dhe afateve e procedurave të miratimit nga organet e vetëqeverisjes vendore" dhe vendimit Nr.21 date 27.05.2024 të Këshillit Drejtues të Entit Kombëtar të Banesave mbi miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit "Mbi Zbatimin e Programit për Ndërtimin e Banesave me Kosto të Ulët në Bashkinë Korçë", njofton të gjithë qytetarët e interesuar dhe në nevojë për strehim:

 

read more
Organizohet në Korçë eventi sportit "Ti vlen! Ti mundesh!"

Organizohet në Korçë eventi sportit "Ti vlen! Ti mundesh!"

Dhjetra të rinj janë bërë pjesë e eventit sportiv “Ti vlen! Ti mundesh!” organizuar nga Akademia shqiptare ”Shaolin Kung Fu Albania Academy” në bashkëpunim me Ambasadën Gjermane dhe Bashkinë Korçë.

read more
Certifikatë mirënjohjeje për GAD Korçë, në edicionin e 12-të të Albania ICT Awards, Immersive Multimedial Art

Certifikatë mirënjohjeje për GAD Korçë, në edicionin e 12-të të Albania ICT Awards, Immersive Multimedial Art

Galeria e Arteve Digjitale në Korçë është vlerësuar me certifikatë mirënjohjeje në edicionin e 12-të të Albania ICT Awards, Immersive Multimedial Art. Një çmim i cili vlerëson përpjekjet e GAD në promovimin e pasurisë artistike dhe trashëgimisë kulturore përmes përdorimit të teknologjisë dhe inovacionit.

read more

Njoftim

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”,

në fushën e planifikimit dhe menaxhimit urban, hapësinor dhe territorit, urbanistikë ose projektim urban, GIS, topogjeodezi, inxhinieritë e ndërtimit, arkitekturë

Kategoria e pagës III.a/1

 

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë, për kategorinë e ulët drejtuese, për pozicionin:

 

 

  • 1 (një) Përgjegjës i sektorit për planifikimin e territorit në drejtorinë e planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit të territorit në drejtorinë e përgjithshme të planifikimit të territorit dhe menaxhimit të kontratave të infrastrukturës, kategoria  III.a/1.

 

read more

Njoftim

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”,

në fushën e planifikimit dhe menaxhimit urban, hapësinor dhe territorit, urbanistikë ose projektim urban, GIS, topogjeodezi, inxhinieritë e ndërtimit, arkitekturë

Kategoria e pagës III.b

 

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”i ndryshuar, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

  • 1 (një) Specialist  projektues në Sektorin  e planifikimit të territorit, në drejtorinë e planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit të territorit, në drejtorinë e përgjithshme të planifikimit të territorit dhe menaxhimit të kontratave të infrastrukturës, kategoria e pagës III.b.

 

read more

Njoftim

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”,

Kategoria e pagës III.b

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”i ndryshuar, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

 

  • 1 (një) Specialist për emergjencat civile në sektorin  e emergjencave civile, në drejtorinë e burimeve njerëzore, protokoll-arkivës dhe shërbimeve mbështetëse, në drejtorinë e përgjithshme juridike dhe menaxhimit të burimeve njerëzore, kategoria III.b.

 

read more

Njoftim

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”,

në fushën e planifikimit dhe menaxhimit urban, hapësinor dhe territorit, urbanistikë ose projektim urban, GIS, topogjeodezi, inxhinieritë e ndërtimit, arkitekturë

Kategoria e pagës III.b

 

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”i ndryshuar, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

  • 1 (një) Specialist  për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave demografike etj., në sektorin  e administrimit të rregjistrimit të territorit, në drejtorinë e planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit të territorit, në drejtorinë e përgjithshme të planifikimit të territorit dhe menaxhimit të kontratave të infrastrukturës, kategoria III.b.

 

read more

Njoftim

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE NË NDËRMARRJEN E SHËRBIMEVE PUBLIKE

 

Në zbatim të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen  vendore”, ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurës Administrative i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 142 datë 12.03.2014 “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucioneve të pavaruara”, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 328 datë 31.05.2023 “Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore”, në VKM nr. 326  datë 31.05.2023 “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike”, Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr.167 datë 29.12.2023 "Mbi miratimin e buxhetit vjetor të vitit 2024 dhe PBA 2024-2026 të Bashkisë Korçë", në Vendimin e Këshillit te Bashkisë nr. 166 datë 29.12.2023 “Për miratimin e nivelit të pagave të punonjësve e të personave të tjerë të zgjedhur ose të emëruar në institucionin e Bashkisë dhe Institucioneve të varësisë për vitin 2024”dhe në urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr. 55 datë 22.01.2024“Për miratimin e strukturës të Ndërmarrjeve dhe Institucioneve në varësi të Bashkisë Korçë për vitin 2024” si dhe vendimin nr.3 datë 22.01.2024 “Për miratimin e strukturës analitike  të ndërmarjeve dhe institucioneve në varësi të Bashkisë Korçë për vitin 2024“, Bashkia Korçë do të fillojë proçedurat për plotësimin vendeve vakante në Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike, si më poshtë:

read more

Njoftim

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE NË NDËRMARRJEN E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE TË ARSIMIT DHE ÇERDHES

Në zbatim të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen  vendore”, ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurës Administrative i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 142 datë 12.03.2014 “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucioneve të pavaruara”, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 328 datë 31.05.2023 “Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore”, në VKM nr. 326  datë 31.05.2023 “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike”, Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr.167 datë 29.12.2023 "Mbi miratimin e buxhetit vjetor të vitit 2024 dhe PBA 2024-2026 të Bashkisë Korçë", në Vendimin e Këshillit te Bashkisë nr. 166 datë 29.12.2023 “Për miratimin e nivelit të pagave të punonjësve e të personave të tjerë të zgjedhur ose të emëruar në institucionin e Bashkisë dhe Institucioneve të varësisë për vitin 2024”dhe në urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr. 55 datë 22.01.2024“Për miratimin e strukturës të Ndërmarrjeve dhe Institucioneve në varësi të Bashkisë Korçë për vitin 2024” si dhe vendimin nr.3 datë 22.01.2024 “Për miratimin e strukturës analitike  të ndërmarjeve dhe institucioneve në varësi të Bashkisë Korçë për vitin 2024“, Bashkia Korçë do të fillojë proçedurat për plotësimin vendin vakant në Ndërmarrjen e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes, si më poshtë:

 

read more

Njoftim

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen  vendore”, ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurës Administrative i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 328 datë 31.05.2023 “Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore”, Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr. 167 datë 29.12.2023 "Mbi miratimin e buxhetit vjetor të vitit 2024 dhe PBA 2024-2026 të Bashkisë Korçë", në urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr. 32 datë 17.01.2024“Për miratimin e strukturës të administratës së  Bashkisë Korçë për vitin 2024” si dhe vendimin  nr.2 datë 17.01.2024 “Për miratimin e strukturës analitike  të Bashkisë Korçë për vitin 2024”, Bashkia Korçë do të fillojë proçedurat për plotësimin vendit vakant, si më poshtë:

 

read more

Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR  PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional” në një nga degët e Fakultetit të Shkencave  Sociale dhe Shkencave Humane

Kategoria e pagës III.b

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut  VII të Vendimit nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave  “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbim civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

 

read more

Njoftim

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE

 

Në zbatim të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen  vendore”, ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurës Administrative i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 328 datë 31.05.2023 “Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore”, Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr. 167 datë 29.12.2023 "Mbi miratimin e buxhetit vjetor të vitit 2024 dhe PBA 2024-2026 të Bashkisë Korçë", në urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr. 32 datë 17.01.2024“Për miratimin e strukturës të administratës së  Bashkisë Korçë për vitin 2024” si dhe vendimin  nr.2 datë 17.01.2024 “Për miratimin e strukturës analitike  të Bashkisë Korçë për vitin 2024”, Bashkia Korçë do të fillojë proçedurat për plotësimin vendit vakant, si më poshtë:

 

read more

Plani i Përmirësimit të Arsimit Parashkollor 2024-2026

Të nderuar qytetarë të Korçës

Po ju vendosim në dispozicion Planin e Përmirësimit të Arsimit Parashkollor 2024-2026, Bashkia Korçë. Jepni mendimet dhe rekomandimet tuaja në lidhje me këtë plan, me qëllim që shërbimi të jetë sa më efikas dhe sipas nevojave dhe kërkesave tuaja, por gjithmonë në qendër mirërritja dhe edukimi i fëmijëve.

SIP 2024-2026  Bashkia Korçë  (1).pdf

 

 

 

Rregullore e brendshme e grupit të monitorimit, në lidhje me mbikqyrjen e sjelljes së nëpunësit civil gjatë periudhës së fushatës elektorale për zgjedhjet lokale 2023

Rregullore e brendshme e grupit të monitorimit, në lidhje me mbikqyrjen e sjelljes së nëpunësit civil gjatë periudhës së fushatës elektorale për zgjedhjet lokale 2023. Bashkangjitur mund të shkarkoni rregulloren e plotë.

SHKARKO RREGULLOREN

Latest News

Vizita e Ambasadores Franceze në Bashkinë e Korçës 22-06-2023
Në përfundim të misionit të saj në Shqipëri Ambasadorja e Francës znj. Elisabeth Barsacq vizitoi Korçën. Në pritjen zyrtare në bashki nga Kryetari i Bashkisë z. Sotiraq Filo diskutua për vazhdimin e bashkëpunimeve të nisura,...
Buxheti për Qytetarin 2022-2024 Bashkia Korçë 26-01-2022
Buxheti për Qytetarin 2022-2024 i Bashkisë Korçë, i hartuar nga ekspertët e Bashki të Forta në bashkëpunim me zyrën e Financës.    SHKARKO DOKUMENTIN PDF    
Në gatishmëri për të përballuar situatën nga zjarret 08-08-2021
Në gatishmëri për të përballuar situatën e paraqitur nga zjarri i sotëm në Voskopojë. Forcat e ushtrisë së bashku më shërbimin zjarrfikës dhe punonjësit e bashkisë, janë duke punuar në terren për normalizmin e situatës.
Liriku Skënder Rusi, vlerësohet me titulli "Qytetar Nderi" 15-07-2021
Këshilli Bashkiak vlerëson me titullin "Qytetar Nderi" lirikun Skënder Rusi, në 69- vjetorin e lindjes. Për kontributin e tij të vyer si një poet që kaq shumë e deshi dhe i dha Korçës.
Korça Innovation & Technology Hub 10-04-2021
Hapet për herë të parë në Korçë qendra më e madhe inovative dhe teknologjike ne rajon.
Aleanca e Zgjeruar Kombëtare e Këshilltareve 08-03-2021
Aleanca e Zgjeruar Kombëtare e Këshilltareve është një grup informal i Aleancave të Këshilltareve të Bashkive, në të cilat janë krijuar dhe funksionojnë duke nisur nga 8 marsi i vitit 2018.  Aleanca Video