Shpallje konkurrimi per vende te lira pune

REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA E QYTETIT

KORÇE

Shpallje konkurrimi per vende te lira pune

Bashkia Korçe shpall konkursin per vende te lira pune si me poshte :

1.Drejtori  i Departamentit  te Ardhurave dhe  Kontroll –Territorit

Pershkrim i shkurter i punes.

-Organizon sektoret ne vartesi ne perputhje me dispozitat  ligjore dhe nenligjore ne fuqi.Ben parashikimin e te ardhurave dhe supervlizon ne menyre efiçente dhe periodike te ardhurat qe rjedhin drejt institucionit te Bashkisenga subjektet qe i nenshtrohen sistemit fiskal lokal.Harton dhe propozon politika dhe strategji mbi prespektiven e zhvillimit te biznesitte vogel e te madh,si dhe mundesine e kontrollit sa me efektivte tyre duke bashkepunuar me drjtorite e tjera.Kontrollon te gjitha subjektet qe ushtrojne veprimtarine e  tyre ne territorin e qytetit  brenda te gjitha ligjeve dhe normave te percaktuara per ushtrimin e aktivitetit.Siguron mbrojtjen  e shendetit te njerezve nga semundjet zoonotike(semundje te transmentuara nga kafshet tek njeriu),nepermjet kontrollit te vazhdueshem sanitaro vetarinar te produkteve me origjine shtazore.

Kerkesa te veçanta.

Te kete mbaruar aresimin e larte.

Te kete mbi 3 vjet vjetersi ne pune.

Te kete njohuri te mira ne perdorimin e programeve baze te kompjuterit.

Te jete ekspert  ne aftesite teknike per sektorin qe pergjigjet.

Te demonstroje aftesi per te planifikuar e per te krijuar prioritete ne haritjen e objektivave te punes dhe te menaxhoje ngarkesen e punes.

Konkurimi do te bazohet ne njohurite per Kushtetuten. Kodin e Proçedurave Administrative.Ligjin nr.8652 date 31.07.2000 “Per Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”.Ligjin nr.8549date11.11.1999 “Statusi Nepunesit Civil”.Ligji nr.9131 date 08.09.2003 “Per regullat e etikes ne admnistraten Publike.Ligji nr.8503 date 30.06.1999 “Per te drejten e informimit  per dokumentat zyrtare”.Ligji nr. 9632, dt. 30.10.2006 “ Per sistemin e taksave vendore” i ndryshuar. Ligji  nr.9920, dt. 19.05.2008  ”Per procedurat tatimore” i ndryshuar. Ligji nr.9975, dt. 28.07.2008 “Per taksat kombetare” i ndryshuar. Ligji nr.10279, dt. 20.05.2010 “Per kundravajtjet administrative”.

2.Drejtor  i Drejtorise se Kontrollit te Territorit.

Pershkrim i   shkurter i  punes.

 Organizon dhe drejton punen  ne zbatimt e legjislacionit ne fuqi dhe politikave e objektivave te Bashkise per mjedisin urban,kontrollin veterinar,zooteknik,liçensimin dhe kontrollin e qendrave e sherbimeve Komunitare.Siguron mbrojtjen e shendetit te njerezve nga semundjet zoonotike nepermjet  kontrollit te vazhdueshem sanitaro -veterinar  te produkteve me origjine shtazore.

Kerkesa te veçanta.

Te kete mbaruar arsimin e larte.

Te kete mbi 3 vjet vjetersi ne pune.

Te kete njohuri shume te mira per perdorimin e programeve baze te kompjuterit.

Te kete nivel shume te mire te angazhimit ne pune,menaxhimit te kohes dhe burimeve,aftesi bashkepunimi ne grup si dhe analize te çeshtjeve qe lidhen me detyren.

Konkurimi do te bazohet ne njohurite per Kushtetuten.Kodin e Proçedurave Administrative.Ligjin nr.8652 date 31.07.2000 “Per Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”.Ligjin nr.8549date11.11.1999 “Statusi Nepunesit Civil”.Ligji nr.9131 date 08.09.2003 “Per regullat e etikes ne admnistraten Publike.Ligji nr.8503 date 30.06.1999 “Per te drejten e informimit  per dokumentat zyrtare”. Ligji nr. 9632, dt. 30.10.2006 “ Per sistemin e taksave vendore” i ndryshuar.Ligji  nr.9920, dt. 19.05.2008  ”Per procedurat tatimore” i ndryshuar.Ligji nr.9975, dt. 28.07.2008 “Per taksat kombetare” i ndryshuar.Ligji nr.10279, dt. 20.05.2010 “Per kundravajtjet administrative”.

3.Administratori i Rajonit.

Pershkrimi I punes.

Eshte pergjegjes per funksionimin e gjithe administrates se njesise perkatese per respektimine ligjeve dhe akteve te tjera nenligjore ne funksion te kryerjes se detyres.Organizon punen ne e njesise se tij ,pritjen e popullit ,duke evidentuar kerkesat dhe ankesat e tyre dhe mer masa per zgjidhje.Verifikon dhe zgjidh konfliktet e krijuara midis qytetareve per problemet e urbanistikes,bazuar ne ligjin “Per urbanistiken”dhe rregulloret perkatese.

Kerkesa te veçanta :

Te kete mbaruar aresimin e larte.

Te kete mbi  3 vjet  vjetersi ne pune.

Te kete njohuri te mira per perdorimin e programeve baze te kompjuterit.

Te kete aftesi  komunikimi  me komunitetin dhe te respektoje diversitetin (interest specifike te pakicave).

Konkurimi do te bazohet ne njohurite per Kushtetuten.Kodin e Proçedurave Administrative.Ligjin nr.8652 date 31.07.2000 “Per Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”.Ligjin nr.8549date11.11.1999 “Statusi Nepunesit Civil”.Ligji nr.9131 date 08.09.2003 “Per regullat e etikes ne admnistraten Publike.Ligji nr.8503 date 30.06.1999 “Per te drejten e informimit  per dokumentat zyrtare”.

4.Inspektori i Inspektoriatit ndertimor.

Pershkrimi i punes.

Ka per mision te ruaje dhe kontrolloje respektimin e legjislacionit ne fuqi ne fushen e ndertimit,per ndjekjn e mbarevajtjen e ndertimeve ne perputhje me planin rregullues te qytetit.Vendos pezullimin e ndertimeve kur objekti eshte pa leje deri ne prishje ,kur ka mangesi ne dokumentacion,deri ne plotesim,kur ka shkelje te kondicioneve dhe arkitektures deri ne korigjim /prishje.Ka te drejte te vendose gjoba ne rastet e percaktura ne ligj.

Kerkesa te veçanta.

Te kete mbaruar aresimin e larte ne Fakultetin e Inxhinjerise.

Te kete mbi 2 vjet vjetersi ne pune.

Te kete njohuri ne perdorimin e programeve baze te kompjuterit.

Te kete nivel shume te mire te angazhimit ne pune,menaxhimit te kohes se punes dhe burimeve,aftesi bashkepunimi e te punes ne grup,si dhe zgjidhje te çeshtje me karakter inxhinierik.

Konkurimi do te bazohet ne njohurite per Kushtetuten.Kodin e Proçedurave Administrative.Ligjin nr.8652 date 31.07.2000 “Per Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”.Ligjin nr.8549 date11.11.1999 “Statusi Nepunesit Civil”.Ligji nr.9131 date 08.09.2003 “Per regullat e etikes ne admnistraten Publike.Ligji nr.8503 date 30.06.1999 “Per te drejten e informimit  per dokumentat zyrtare”. Ligji nr.9780, dt.16.07.2007 “Per  inspektimin e ndertimit” i ndryshuar.VKM nr.862,dt.05.12.2007 “Per unifikimin e proçedurave te kontrollit  te teritorit  nga inspektoriati  ndertimor  e urbanistik   Kombetar e ai  Vendor”.Ligji nr.10258, dt. 25.03.2008 “Per planifikimin e terrritorit”

5.Specialist i nivelit te Larte .Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit te Zhvillimit te Territorit.

Pershkrimi  i  punes.

Harton projekte urbanistike ne fushen qe mbulon.Zbaton strategjine e politiken e institucionit. Kryen projektet e rikonstruksionit per objektet prone e Bashkise .Harton projekte per rikonstruksione fasadash, siperfaqe te gjelbera.Kontrollon ne teren realizimin e projekteve dhe njofton pergjegjesin  e sektorit per mbarevajtjen e tyre.

Kerkesa te veçanta.

Te kete mbaruar arsimin e larte.

Te kete mbi 2 vjet vjetersi ne pune.

Te kete njohuri te mira ne perdorimine programeve baze te kompjuterit.

Te kete njohuri ne nivel eksperti per hartimine projekteve konstruktive ne sektoret  qe mbulon drejtoria.

Konkurimi do te bazohet ne njohurite per Kushtetuten.Kodin e Proçedurave Administrative.Ligjin nr.8652 date 31.07.2000 “Per Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”.Ligjin nr.8549date11.11.1999 “Statusi Nepunesit Civil”.Ligji nr.9131 date 08.09.2003 “Per regullat e etikes ne admnistraten Publike.Ligji nr.8503 date 30.06.1999 “Per te drejten e informimit  per dokumentat zyrtare”.Ligji nr.10258, dt. 25.03.2008 “Per planifikimin e terrritorit”.VKM nr. 502, datë 13.7.2011 “Per miratimin e rregullores uniforme te kontrollit te zhvillimit te territorit”.

6.Pergjegjes i Sektorit te Publikimeve.Drejtoria e Maredhenieve me Publikun dhe Informimin Qytetar.

Pershkrimi  i punes  : Mban kontakte me mediat dhe kryen detyrat qe i ngarkohen nga drejtori i drejtorise.Pergatit informacion ditor ne lidhje me pasqyrimin ne mediat e artikujve ne gazeta,kronikave televizive qe lidhen me aktivitete te Bashkise,Kryetarit e me gjere.Mban kontakte me gazetaret duke i furnizuar me informacion  te shpejte dhe te sakte, per mediat vizive dhe te shkruara.Per te pasqyruar me realizem haritjet,zbatimin dhe perfundimin e projekteve te ndryshme te punes se institucionit.

Kerkesa te veçanta.

Te kete mbaruar aresimin e larte.

Te kete njohuri te mira te nje prej gjuheve te BE-se.

Te kete njohuri te mira ne perdorimin e programeve baze te kompjuterit.

Te kete nivel shume te mire komunikimi dhe bashkepunimi me mediat vizive dhe te shkruara per pasqyrimi objektiv te punes qe kryhet ne institucion.

7.Drejtor i  Drejtorise se Pergjegjes  Perkrahjes Sociale dhe Strehimit.

Pershkrimii punes .

Evidenton komunitet ne nevoje dhe trajton me ndihme ekonomike familjet me problem ekonmiko-sociale.Ofron Sherbime te perkujdesit te familjeve dhe femijve te kategorive ne nevoje,per te realizuar permiresimin dhe ridimensionimin e problemeve sociale per komunitetin e qytetit,duke realizuar me drejtesi dhe transparence detyrat qe i ngarkon legjislacioni ne fuqi.Pergjigjet per ruajtje dhe mireadministrimin e te gjithe dokumentacionit qe krijohet ne zbatimin e detyrave funksionale.

Kerkesa te veçanta.

Te kete mbaruar aresimin e larte.

Te kete njohuri shume te mira ne nje nga gjuhet e BE-se.

Te kete nivel shume te mire te angazhimit ne pune ,menaxhim te kohes dhe burimeve ,aftesi bashkepunimi te punes ne grup, si dhe te demonstroje njohuri te plota per te perfunduar pergjegjesite e punes.

Konkurimi do te bazohet ne njohurite per Kushtetuten.Kodin e Proçedurave Administrative.Ligjin nr.8652 date 31.07.2000 “Per Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”.Ligjin nr.8549date11.11.1999 “Statusi Nepunesit Civil”.Ligji nr.9131 date 08.09.2003 “Per regullat e etikes ne admnistraten Publike.Ligji nr.8503 date 30.06.1999 “Per te drejten e informimit  per dokumentat zyrtare”.Ligji nr. 9355, dt.10.03.2005 “Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore” i ndryshuar.Ligji nr. 9669, dt. 18.12.2006 “ Per masa ndaj dhunes ne marredheniet familjare” i ndryshuar.Ligji nr.9232, dt. 13.05.2004 “Per programet sociale per strehimin e banoreve te zonave urbane,indryshuar


8.Pergjegjes i Sektorit te Tregjeve.Drejtoria e te Ardhurave.

Pershkrimi i punes.

Organizon punen ne treg dhe u jep zgjidhje problemeve qe mund te lindin.Ushtron kontrolle te vazhdueshme per shlyerjen e detyrimeve nga  tregetaret dhe mer masat e nevojshme sipas rastit.Drejton dhe organizon punonjesit ne vartesi ne perputhje me dispozitat ne fuqi. Koordinon punen me sektorin e vjeljes se te ardhurave per arketimin e detyrimeve nga subjektet qe ushtrojne aktivitet ne treg.

Kerkesa te veçanta.

Te kete mbaruar aresimin e larte.

Te kete njohuri shume te mira te nje prej gjuheve te BE-se.

Te kete njohuri te mira per perdorimin e programeve baze te kompjuterit.

Te kete nivel shume te mire per njohjen e aktivitetit tregetar,ne perputhje me dispozitat ligjore dhe nenligjore.Te kete aftesi te mira bashkepunimi me sektoret e tjere te Drejtorise se te Ardhurave dhe Inspektoret e Policise Bashkiake.

Konkurimi do te bazohet ne njohurite per Kushtetuten.Kodin e Proçedurave Administrative.Ligjin nr.8652 date 31.07.2000 “Per Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”.Ligjin nr.8549date11.11.1999 “Statusi Nepunesit Civil”.Ligji nr.9131 date 08.09.2003 “Per regullat e etikes ne admnistraten Publike.Ligji nr.8503 date 30.06.1999 “Per te drejten e informimit  per dokumentat zyrtare”.Ligji nr. 9632, dt. 30.10.2006 “ Per sistemin e taksave vendore” i ndryshuar. Ligji  nr.9920, dt. 19.05.2008  ”Per procedurat tatimore” i ndryshuar. Ligji nr.9975, dt. 28.07.2008 “Per taksat kombetare” i ndryshuar. Ligji nr.10279, dt. 20.05.2010 “Per kundravajtjet administrative”

Kerkesa te pergjithshme per kandidatet :

Kandidatet duhet te plotesojne Kerkesat e pergjithshme ne perputhje me nenin 12 te Ligjit nr.8549 date 11.11.1999 “Statusi i Nepunesit Civil”.

Paraqitja e dokumentave :

Kandidatet mund te paraqesin dokumentat deri me daten 16.09.2012,ne Drejtorine e Burimeve Njerezore Protokoll Arkives dhe Sherbimeve Mbeshtetese ,Bashkia Korçe.

Kerkese per aplikim

Curriculum vitae

Karte identiteti te noterizuar dhe çertifikate personale

Fotokopje te diplomes dhe liste notash te noterizuar

Çertifikata kualifikimi (ne rast se ka)

Vleresim pune nga punedhenesi i fundit

Fotokopje te librezes se punes dhe libreze e kontributeve.

Deshmi te gjendjes gjyqesore dhe mjeksore.

Dokument per master,doktorature(ne rast se ka),fotokopje te noterizuar.

Deshmi te gjuheve te huaja dhe kualifikime te tjera.

Studentet qe kane mbaruar jashte shtetit duhet te kene njesuar diplomen ose çertifikaten perkatese.Dokumentat duhet te paraqiten vetem ne gjuhe shqip.

Lista e personave qe plotesojne kerkesat per futjen ne konkurim do te shpallet prane Bashkise Korçe me daten 20.09.2012, tek hyrja kryesore.

Konkurimi do te zhvillohet me daten 24.09.2012 ora 9.00 ne ambientet e Bibliotekes “Thimi Mitko”.

 

                                                      BASHKIA  KORÇE

 

 

 


Copyright © 2009 Bashkia e Korçës