NJOFTIM.

   REPUBLIKA E SHQIPËRISË

 BASHKIA KORCE  

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË

LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJEN NË DETYRË

PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË VLERËSIMIT DHE RREGJISTRIMIT

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Vendimit nr.144 datë 06.01.2015“Për hapjen e procedurës së pranimit në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese edhe për kandidatë të tjerë jashtë shërbimit civil” Drejtoria e Planifikimit të Burimeve Njerëzore, Rekrutimit dhe Procedurave në Bashkinë e Korçës shpall procedurat e lëvizjes paralele,të ngritjes në detyrë dhe aplikim nga jashtë Shërbimit Civil për pozicionin:

read more

NJOFTIM.

    REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORCE

 

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË

LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJEN NË DETYRË

 

PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË KËRKESAVE  PËR RREGJISTRIMIN E AKTEVE TË MARRJES SË TOKËS NË PRONËSI

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Vendimit nr.144 datë 06.01.2015“Për hapjen e procedurës së pranimit në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese edhe për kandidatë të tjerë jashtë shërbimit civil” Drejtoria e Planifikimit të Burimeve Njerëzore, Rekrutimit dhe Procedurave në Bashkinë e Korçës shpall procedurat e lëvizjes paralele,të ngritjes në detyrë dhe aplikim nga jashtë Shërbimit Civil për pozicionin:

read more

Njoftim

      REPUBLIKA E SHQIPËRISË

     BASHKIA KORÇË

 

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/___/2016

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Kategoria III.b

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

  BASHKIA KORÇË

 

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/___/2016

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Kategoria e pagës IV.a

read more

Njoftim!

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

   BASHKIA KORÇË

 

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/___/2016

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Kategoria e pagës IV.a

read more

NJOFTIM.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

   BASHKIA KORÇË

 

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/___/2016

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Kategoria e pagës IV.a

read more

NJOFTIM.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

  BASHKIA KORÇË

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/___/2016

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

Kategoria e pagës III.b

read more

NJOFTIM.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

  BASHKIA KORÇË

 

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/___/2016

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Kategoria e pagës IV.a

read more

Njoftim

 REPUBLIKA E SHQIPËRISË

        BASHKIA KORÇË

 

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/___/2016

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Kategoria III.b

read more
Biblioteka e re

Biblioteka e re

Biblioteka e re e qytetit te Korces, nje ndertim bashkekohor qe i shkon per shtat vlerave te ketij qyteti

read more

Njoftim!

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORCE

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

                                               

Niveli minimal i diplomës “ Bachelor  “

Kategoria e pagës IV.a

 

 

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionet:

read more
Pastrimi i kanaleve kulluese

Pastrimi i kanaleve kulluese

Nis puna per pastrimin e kanaleve te treta kulluese

read more

Njoftim

         REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Kategoria e pagës III.b

 

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozicioneve :

 

 

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

Niveli minimal i diplomës “ Bachelor  “

Kategoria e pagës IV.a

 

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozicioneve :

 

 

read more

Njoftim

 REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Kategoria III.b

 

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozicioneve :

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORÇË

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(specialistë-juristë)

Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Në shkenca  juridike

 

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozicioneve :

 

 

read more
Kori "Lira", pjese e Korca Kult

Kori "Lira", pjese e Korca Kult

Kori Lira ne ambjentet e Muzeut Oriental Bratko ka sjelle nje pjese te repertorit te tij. 

read more
Teatri "Andon Zako Çajupi"

Teatri "Andon Zako Çajupi"

"Darke tek gjyshja" tek Dyqani i Rakos!

read more
Muzeu Kombetar i Artit Mesjetar

Muzeu Kombetar i Artit Mesjetar

Muzeu Kombetar i Artit Mesjetar hap dyert per vizitoret. 

read more
Festa e Molles

Festa e Molles

Festa e Molles ne fshatin Dvoran

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORCE

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

                                               

Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Kategoria e pagës III.b

 

 

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

 

·         1 (një) Specialist për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, drejtoria e kujdesit social, bashkia Korçë, kategoria III.b

read more

Njoftim

 REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORCE

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Kategoria III.b

 

 

 

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë shërbimit civil, për kategorinë e ulët drejtuese, për pozicionin:

 

● 1 (një) specialist i Sektorit të informimit qytetar, në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun dhe Informimin Qytetar,  kategoria III.b

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORCE

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/____/2016

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

                                               

Niveli minimal i diplomës “ Bachelor  “

Kategoria e pagës IV.a

 

 

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionet:

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA KORCE

     Nr.____.prot                                                                                 Korçë më ____/_____/2016

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

                                   

Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Në shkenca juridike

 

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

 
read more

NJOFTIM

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI BASHKIAK

KORCË

                                                                                                                                

 

LAJMËRIM   

Këshilltarëve të Këshillit Bashkiak Korçë

Lajmërohen të gjithë këshilltarët e Këshillit Bashkiak Korçë se ditën e Premte , datë  30 Shtator  2016, ora 1400, në sallën e Bashkisë (ish Gjykata) do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak 

read more
Vazhdojmë punën për përmirësimin e infrastrukturës në Bashkinë e Korçës

Vazhdojmë punën për përmirësimin e infrastrukturës në Bashkinë e Korçës

Hapëm kanalin kullues dhe shtruam me çakull rrugën në fshatin Biranj duke lehtësuar lëvizjen e banorëve dhe duke u krijuar atyre kushte më të mira në këtë fillim vjeshte.

 

 

Njofti

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

 

Dt. ____/ _____/ 2016

 

NJOFTIM

 

Bazuar në ligjin nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”; ligjin nr. 8308, dt. 18.3.1998, “Për Transportet Rrugore”, i ndryshuar, neni 15; udhëzimin e Ministrit të Transportit, nr. 15, dt. 24.7.2007, “Për kriteret dhe procedurat e lëshimit të licensave, autorizimeve dhe çertifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor”, neni 17; V.K.M. nr. 325, dt. 19.3.2008, “Për miratimin e rregullave për pranimin në veprimtarinë e operatorit të transportit rrugor të mallrave dhe të udhëtarëve, si dhe për njohjen e dokumenteve zyrtare, të caktuara për këta operatorë”, i ndryshuar;

Bashkia Korçë njofton zhvillimin e konkursit për përzgjedhjen e operatorit të transportit të udhëtarëve me autobusë, në linjën e rregullt rrethqytetëse Floq-Korçë-Floq, me dy orare nisje dhe kthimi në ditë.

 

Shkarko Dokument

read more
Lulishte e re në Lgj. 16, Rr. "Gaqo Avrazi".

Lulishte e re në Lgj. 16, Rr. "Gaqo Avrazi".

Vazhdon puna për ndërtimin e një tjetër lulishteje në qytet. Rreth 800 m2 sipërfaqe në Lgj. 16 pas strukturimit, do të gjelbërohet për të krijuar një ambjent të hijeshuar dhe çlodhës për banorët.

 

MASTERI I RESTAURIMIT PROFESIONAL

MASTERI I RESTAURIMIT PROFESIONAL

Hapet në Korçë programi i ri i studimit Master Profesional në RESTAURIM MONUMENTESH KULTURE, i pari program i këtij lloji në Shqipëri. Ky program me kohë të plotë, me kohëzgjatje të rregullt 1 vit (60 ECTS), zhvillohet në bashkëpunim me Institutin e Monumenteve të Kulturës, Institutin Arkeologjik, me universitetet e huaja partnere të FAU dhe me Bashkinë Korçë.
Gjithsej për vitin akdemik 2016-2017 do të pranohen 50 studentë.
8 kuota janë të rezervuara për studentët e Republikës së Kosovës dhe studentët me kombësi shqiptare nga Mali i Zi, Maqedonia, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci.
Mund të aplikojnë:

 

read more

Latest News

Mbledhje e Keshillit Bashkiak 08-09-2016
REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI BASHKIAK KORCË                                                    ...
Lulishte e re në Lgj. 16, Rr. "Gaqo Avrazi". 02-09-2016
Vazhdon puna për ndërtimin e një tjetër lulishteje në qytet. Rreth 800 m2 sipërfaqe në Lgj. 16 pas strukturimit, do të gjelbërohet për të krijuar një ambjent të hijeshuar dhe çlodhës për banorët.  
MASTERI I RESTAURIMIT PROFESIONAL 01-09-2016
Hapet në Korçë programi i ri i studimit Master Profesional në RESTAURIM MONUMENTESH KULTURE, i pari program i këtij lloji në Shqipëri. Ky program me kohë të plotë, me kohëzgjatje të rregullt 1 vit (60 ECTS), zhvillohet në bashkëpunim...
Lagje Dukas, fshati Vithkuq 01-09-2016
Punime të njëpasnjëshme të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, Bashkia Korçë, në të gjithë fshatrat e njësive administrative. Pastrim dhe sistemim i rrugëve dhe lulishtes në lagjen Dukas të fshatit Vithkuq.
Rehabilitimi i Tumës Ilire në Kamenicë 31-08-2016
Tuma Ilire në Kamenicë drejt rikthimit në funksion të plotë për turistët dhe vizitorët. Bashkia Korçë së bashku me Drejtorinë Rajonale të Monumenteve të Kulturës Korçë, duke punuar për krijimin e një infrastrukture më të mirë...
Fshati Bulgarec 31-08-2016
Për disa ditë me rradhë, Ndërmarrja e Shërbimeve Publike pranë Bashkisë Korçë kreu punime për pastrimin, riparimin dhe sistemimin e rrugëve në fshatin Bulgarec.