SHKOLLAT

NË QYTETIN TONË JANË 3 (TRE) SHKOLLA TË MESME TË PËRGJITHSHME, 12 (DYMBËDHJETË) SHKOLLA 9-VJECARE, 7 (SHTATË) SHKOLLA PROFESIONALE, 2 (DY) SHKOLLA TË MESME JO PUBLIKE DHE 2 (DY) SHKOLLA 9-VJECARE JO PUBLIKE.

SHKOLLAT E MESME TË PËRGJITHSHME:
NR NXËNËSISH
1. RAQI QIRINXHI 910
2. YMER DISHNICA 312
3. THEMISTOKLI GËRMENJI 815

SHKOLLAT 9-VJECARRE:
 NR NXËNËSISH
1. NAIM FRASHËRI 422
2. ISMAIL QEMALI 528
3. DEMOKRACIA 423
4. NAUM VEQILARXHI 452
5. ASDRENI 557
6. SEVASTI QERJAZI 725
7. SOTIR GURA 737
8. TEFTA TASHKO KOCO 242
9. STAVRI THEMELI 400
10. MËSENJTORJA 588
11. NUÇI NAÇI 351
12. SHKOLLA E RE 412


SHKOLLAT PROFESIONALE JANË TË NDARA NË SOCIAL- KULTURORE DHE TEKNIKE- PROFESIONALE SOCIAL KULTURORE:
 NR NXËNËSISH
1. TEFTA TASHKO KOCO 137
2. PEDAGOGJIKE 308
3. FAIK KONICA 406

TEKNIKE PROFESIONALE:
 NR NXËNËSISH
1. ISUF GJATA 365
2. NDËRTIM 309
3. IRAKLI TËROVA 276
4. DEMIR PROGËRI 371

SHKOLLA TË MESME JO PUBLIKE:
 NR NXËNËSISH
1. KOLEGJI PREKA 196
2. THEODHOR KAVALJOTI 23

SHKOLLA 9-VJECARE JO PUBLIKE:
 NR NXËNËSISH
1. THIMI MARKO 156
2. OMIROS 178

SHKOLLAT E MESME TË PËRGJITHSHME JANË TË NDARA NË 2(DY) PROFILE:
1. SHKENCA NATYRORE
2. SHKENCA SHOQËRORE

SHKOLLAT PROFESIONALE JANË TË NDARA NË;
1. SOCIAL KULTURORE
FAIK KONICA NË: ANGLISHT, GJERMANISHT, FËRNGJISHT
TEFTA TASHKO KOCO NË: ARTE FIGURATIVE, ARTE MUZIKORE
PEDAGOGJIKJA NË: MËSUESI

2.
TEKNIKE PROFESIONALE
ISUF GJATA NË: KONFEKSIONE (3+2 VJECARE)
HOTELERI-TURIZËM(3+2 VJECARE)
TEKNOLOGJI USHQIM(3+2 VJECARE)
EKONOMIK(5 VJECARE)

NDERTIMI NË: TEKNIKË NDËRTIMI (5 VJECARE)
NDËRTUES(3 VJECARE)
MOBILERI (3 VJECARE)
HIDROSANITAR(3 VJECARE)

IRAKLI TEROVA NË: AGROBIZNES

DEMIR PROGERI NË:
MEKANIK AUTOMJETESH(3+2 VJECARE)
MEKANIK I PËRGJITHSHËM(5 VJECARE)
ELEKTRICIST I P 3RGJITHSHËM (5 VJECARE)

UNIVERSITETI I KORÇËS

UNIVERSITETI I KORÇËS U KRIJUA ME VENDIM TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR.5, DT.07.01.1992. NË VITIN 1994 ATIJ IU DHA EMRI “FAN. NOLI”. UNIVERSITETI U ÇEL MBI BAZËN E INSTITUTIT TË LARTË BUJQËSOR DHE TË FILIALIT TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS ME DEGË TË TILLA SI INXHINIERIA, EKONOMIKU E MËSUESIA.UNIVERSITETI ËSHTË NJË INSTITUCION PUBLIK KU ORGANI MË I LARTË ËSHTË SENATI I CILI PËRBËHET NGA 20 (NJËZET) ANËTARË DHE ËSHTË NJË ORGAN VENDIMARËS. PUNA NË KËTË UNIVERSITET ZHVILLOHET NË NIVEL DEPARTAMENTESH DHE SEKSIONESH DHE SECILI PREJ TYRE ËSHTË PËRGJEGJËS PËR PROCESIN E MESIMIT DHE TË KËRKIMIT SHKENCOR NË FUSHA TË VECANTA STUDIMI. DEPATAMENTET JANË QELIZA FUNKSIONALE TË STRUKTURËS UNIVERSITARE.UNIVERSITETI “FAN.S.NOLI” MBAN LIDHJE E BASHKEPUNON ME SHUME INSTITUCIONE MËSIMORE DHE SHKENCORE BRENDA DHE JASHTË VENDIT. MUND TË VEÇOHEN MARDHËNIET ME UNIVERSITETET: “ARISTOTELI” DHE “MAKEDONIA” TË GREQISË, WEST OF ENGLAND UNIVERSITY TË BRITANISË SË MADHE, UNIVERSITET E ANGERIT DHE TE MONTPELLIESE TË FRANCËS, UNIVERSITETIN E NEBRASKES,USA, E ME ATË BITOLËS NË MAQEDONI.

FAKULTETET DHE DEPARTAMENTET:

UNIVERSITETI KA 3 (TRE) FAKULTETE DHE DEGËN E INFERMIERISË
- FAKULTETI I MËSUESISË KA 2 DEPARTAMENTE:

DEPARTAMENTI I EDUKIMIT TË PËRGJITHSHËM
DEPARTAMENTI I GJUHËVE TË HUAJA


- DEGA E CIKLIT TË ULËT
- DEGA E CIKLIT PARASHKOLLOR
- DEGA FILOZOFI-SOCIOLOGJI
- DEGA MATEMATIKË
- DEGA GJUHË-LETËRSI
- DEGA GJUHË ANGLEZE


- FAKULTETI EKONOMIK KA 2 DEPARTAMENTE:

 DEPARTAMENTI MANAXHIM-FINANCË
 DEPARTAMENTI MARKETING-TURIZËM

- DEGA FINANCË
- DEGA MANAXHIM
- DEGA TURIZËM
- DEGA MARKETING

- FAKULTETI BUJQËSOR
- DEGA AGROBIZNES
- INXHINIERI AGRONOMIKE
- HORTOKULTURË

- DEGA E INFERMIERISË
- INFERMIER I PËRGJITHSHËM
- MAMI

 NUMRI I STUDENTËVE PËR VITIN AKADEMIK 2006-2007

DEGA SISTEMI ME KOHË GJITHËSEJ
 I DITËS TË PJESSHME

DEGA E CIKLIT TË ULËT 347 234 581
DEGA E CIKLIT PARASHKOLLOR 175 112 287

DEGA FILOZOFI-SOCIOLOGJI 306 - 306
DEGA MATEMATIKË 93 - 93
DEGA GJUHË-LETËRSI 236 74 310
DEGA GJUHË ANGLEZE 237 - 237
FAKULTETI I MESUESISE
DEGA FINANCË 375 86 461
DEGA MANAXHIM 227 113 340
DEGA TURIZËM 121 7 128
DEGA MARKETING 153 36 189
FAKULTETI I EKONOMISË

DEGA AGROBIZNES 78 - 78
INXHINIERI AGRONOMIKE 114 - 114
HORTOKULTURË 85 67 152
 FAKULTETI I BUJQËSISË

INFERMIER I PËRGJITHSHËM 469 - 469
MAMI 52 - 52
DEGA INFERMIERI
SISTEMI I KORESPODENCËS 33

GJITHËSEJ 3.076 762 3.838
NUMRI I PEDAGOGËVE

• PEDAGOGË EFEKTIVË 88
• PEDAGOGË TË JASHTËM 136

PEDAGOGË EFEKTIVË ME GRADA E TITUJ
• PROFESORË 4
• PROFESORË TË ASOCIUAR 14
• DOKTORË SHKENCASH 4
• PEDAGOGË ME MASTER 30

KURSE FORMIMI
NË QYTETIN E KORÇËS JANË GJITHËSEJ 5 (PESË) KURSE FORMIMI:

1. QËNDRA BAZE
2. ALEANCA FRANCEZE
3. KURSET GREKE
4. ORT-JA
5. TEK SHKOLLA “FAN.NOLI”

KUSH JANE STANDARTET ARSIMORE DHE CFARE BEN BASHKIA

- Nxites, mbeshtetes i inciativave per projekte te lidhura me arsimin dhe shendetsine.
- Bashkepunim me struktura ne mbeshtetje te arsimit dhe shendetesise
- Sigurim informacioni per arsimin dhe shendetesine
- Hartues dhe koordinues protektesh te lidhura ngushte me arsimin dhe shendetsine.
- Identifikon mundesi financimi dhe thirrje per projekt -propozime dhe koordinon hartimin e ketyre projekteve
- Lehteson bashkepunimin e bashkise me struktura te perfshira ne arsim dhe shendetsi
- Mundeson raporte periodike per ecurine e punes
- Hartim dhe pjesemarrje ne hartimin e procedurave me mbeshtetje te standarteve arsimore dhe shendetesore.
 

back