E Enjte 21 Gusht 2014
Ndodheni këtu: Faqja e parë » Biznesi » Statistika »
  Statistika

Evidence Permbledhese e Realizimit Mujor e Progresiv te Prokurimeve me Fonde Buxhetore e te Ardhura nga Institucioni i Bashkise

Evidence Permbledhese mbi Pagesat per Ndihme Ekonomike DHE Perfitim te Paaftesise per Muajin Dhjetor e Progresiv Janar-Dhjetor

Aktivitetet Kulturore per Periudhen Janar - Dhjetor Viti 2007

Lejat e Nertimit, Miratuar nga KRRT-ja e Bashkise per 12 Mujorin (Janar- Dhjetor) Viti 2007

Ecidence Informative Mbi Perpunimin Sistemimin dhe Arkivimin e Praktikave Kryesore te Aktivitetit te Institucionit per Muajin Dhjetor e Progresivisht

Evidence Krahasuese per Realizimin e te Ardhurave per Vitin 2007 ne Raport me Vitin 2006

Pasqyra e Gjendjes Civile per Dymbedhjet-Mujorin (Janar - Dhjetor) Viti 2007

Situacioni Permbledhes i Shpenzimeve Opertaive te Realizuara ne Muajin Dhjetor dhe Progreisvisht Janar - Dhjetor

Evidence Permbledhese e Pritjes per Muajin Dhjetor dhe Progresivi Janar- Dhjetor(Kerkesave dhe Ankesave)

Ndermarja e Sherbimeve Publike

Evidence e Gjobeve te Vendosura Gjate Muajit Dhjetor dhe Progresivisht Sipas Llojit te Shkeljeve te Konstatuara

Evidence mbi te Dhenat e Vatrave te Infeksiopneve dhe Parandalimi i Tyre Tremujor e Progresivisht Janar-Dhjetor

Sherbimi i Transportit ne Qytet per Periudhen Janar – Dhjetor Viti 2007


Bookmark and Share
KËRKONI
 
Revista e BashkiseLexoni ne Arkivë