Rajonet

Rajonet në mbështetje të Komunitetit

Rajonet Administrative kanë si qëllim kryesor të punës së tyre organizimin dhe mbarëvajtjen e të gjitha detyrave administrative që i ngarkohen Rajoneve. Këto detyra ndikojnë në zhvillimin ekonomik-social si dhe përdorimin me efikasitet të të gjitha burimeve të përbashkëta në dobi të komunitetit.

Ndarja e lagjeve sipas rajoneve:

Rajoni 1 përfshin lagjet: 1,2,3,10,11,12
Rajoni 2 përfshin lagjet: 4,5,13,14,15,16
Rajoni 3 përfshin lagjet: 6,7,8,9,17,18

Shërbimet që kryhen në Rajone:

Rajonet evidentojnë kërkesat dhe ankesat e qytetarëve në lidhje me:

    * Konfliket midis banorëve.
    * Problemet e pastrimit, gjelbërimit, furnizimit me ujë etj.
    * Rajonet japin vërtetime për banorët në lidhje me identitetin e tyre apo çdo lloj vërtetimi, që ka lidhje me funksionet dhe kompetencat e rajoneve.
    * Rajonet evidentojnë dhe parandalojnë ndërhyrjet e paligjshme në sistemin e ujësjellësit dhe furnizimit me energji elektrike dhe bën denoncim në rast shkeljeje.
    * Në bashkëpunim me Drejtorinë e Veterinarisë organizon kontrolle në njësinë e tij për mbajtjen e shpendëve dhe kafshëve dhe merr masa për largimin e tyre në bazë të legjislacionit në fuqi.
    * Rajonet në mënyrë periodike ushtrojnë kontrolle për evidentimin e ndërtimeve pa lejë dhe i relaton ato tek INUV.
    * Rajonet kryejnë studime për projekte dhe japin mendime në fusha të ndryshme në interes të banorëve të njësisë së tyre.
    * Një bashkëpunim të ngushte rajonet kanë me Drejtorinë e të Ardhurave në lidhje me evidentimin e bizneseve dhe vjeljes së taksave.
    * Rajonet kanë një rol të rëndësishëm në mobilizimin e komunitetit në lidhje me probleme të ndryshme komunitare.
    * Pranë Rajoneve bëhet dhe mbushja e formularëve nga familjet e pastreha.

Formularët që përdoren nga Rajonet:

    * Formular Ankese
    * Procesverbal Konstatimi
    * Fletëthirrje
    * Vërtetime vendbanimi
    * Kërkesa për ndarje, bashkim familjar
    * Kërkesë për lejë banimi
    * Kërkesë për strehim
    * Autorizim.

Nëse keni ndonjë shqetësim mos nguroni të kontaktoni pranë rajoneve tuaja ose në numrat e telefonit.

Kontakte tel:

Rajoni 1 243362   
Rajoni 2 243061   
Rajoni 3 243127 
back