Cilat jane detyrat e policise bashkiake?

   1. T’i shërbejë komunitetit në çdo kohë për problemet që dalin në dinamikë dhe të veprojë me shpejtësi për zgjidhjen e tyre (dëmtim trotuaresh, asfaltesh, zënie trotuaresh, zënie e paligjshme e trojeve të ndërtesave e objekteve publike të Bashkisë dhe të organizojë lirimin e tyre, hedhje inertesh jashtë vendeve të caktuara etj)
   2. Në bashkëpunim me Rajonet e Bashkisë punon për zgjidhjen e konflikteve midis qytetarëve për ndërtime pa leje, zënie trojesh, ndarjen e ndihmës ekonomike e asistencën sociale.
   3. Së bashku me Drejtorine e te Ardhurave ne Bashki ushtron kontroll dhe merr masa shtrënguese për liçensimin dhe shlyerjen e detyrimeve ndaj Bashkisë të subjekteve private për aktivitet që kryejnë.
   4. Kërkon zbatimin e rregullave në vendet e caktuara për tregëtim nga Bashkia dhe merr masa për të ndihmuar personat përgjegjësinë vjeljen e te ardhurave.
   5. Ushtron kontrolle dhe merr masa parandaluese nga dëmtuesit dhe abuzuesit për sipërfaqet e gjelbëruara në qytet.

Policia Bashkiake ka dhe detyrimin ligjor të kontrollojë shkeljen e rregullave të parkimit të automjeteve në qytet. Do të konsiderohen si shkel;je dhe do të ndëshkohen:

    * Parkimi mbi trotuarParkimi në stacionet e autobuzëve urbanë dhe taksive
    * Parkimi i dyfishtë “disaminutësh” (në krah të vendqëndrimeve të lejuara)
    * Parkimi në krah të kontenierëve të mbeturinave
    * Parkimi në kundërshtim me sinjalet rrugore

Ndëshkimi i parashikuar në ligj është:

    * Gjobë deri në 2 mijë lek.
    * Bllokim automjeti me një pajisje të veçantë ose dërgim i mjetit në pikën e bllokimit.

Qytetarë!

Për ç’do problem që do të hasni, mos nguroni të paraqiteni pranë sportelit të informimit ose të njoftoni në nr e telefonit: 45755/43047
back