Funksionet e Bashkise

Bashkia ka një sërë funksionesh në shumë fusha. Falë edhe procesit të decentralizimit të pushtetit lokal, këto funksione kanë ardhur duke u shtuar. Në bazë të Ligjit nr.8652, dt.31.07.2000, të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, (Kreu IV, neni 9, 10, 11, 12),

Bashkia ushtron këto funksione:

   1. Në fushën e infrastrukturës dhe të shërbimeve publike:
         1. furnizimi me ujë të pijshëm;
         2. funksionimi i sistemit të kanalizimeve të ujërave të bardha, të ujërave të zeza dhe kanaleve mbrojtëse të zonave të banuara;
         3. ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve me karakter vendor, trotuareve dhe shesheve publike;
         4. ndriçimi i mjediseve publike;
         5. funksionimi i transportit publik urban;
         6. administrimi i varrezave dhe garantimi i shërbimit të varrimit;
         7. shërbimi i dekorit;
         8. administrimi i parqeve, lulishteve dhe zonave të gjelbëruara publike;
         9. grumbullimi, largimi dhe përpunimi i mbeturinave;
        10. planifikimi urban, menaxhimi i tokës dhe strehimi sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
   2. Shërbimet me karakter social, kulturor e sportiv:
         1. Ruajtja dhe zhvillimi i vlerave kulturore dhe historike vendore, organizimi i veprimtarive dhe administrimi i institucioneve përkatëse;
         2. organizimi i veprimtarive sportive, çlodhëse e argëtuese dhe administrimi i institucioneve përkatëse;
         3. shërbimi social dhe administrimi i institucioneve si çerdhet, azilet, shtëpitë e fëmijëve, etj.
   3. Zhvillimi ekonomik vendor:
         1. përgatitja e programeve të zhvillimit ekonomik vendor;
         2. ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë;
         3. zhvillimi i biznesit të vogël, si dhe zhvillimi i veprimtarive nxitëse si panaire e reklama në vende publike;
         4. organizimi i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor si informacioni, struktura dhe infrastruktura e nevojshme;
         5. shërbimi veterinar;
         6. ruajtja dhe zhvillimi i pyjeve, kullotave e burimeve natyrore me karakter vendor.
   4. Rendi dhe mbrojtja civile:
         1. ruajtja e rendit publik për parandalimin e shkeljeve administrative dhe garantimi i zbatimit të akteve të komunës ose bashkisë;
         2. mbrojtja civile.

Funksionet e përbashkëta

   1. Komuna dhe bashkia kryejnë secilin nga funksionet e mëposhtme, veçmas ose  së bashku me pushtetin qendror, në përputhje me afatet e përcaktuara në kreun XI të këtij ligji.
   2. Në rastet kur pushteti qendror i kërkon komunës ose bashkisë kryerjen e një funksioni të përbashkët ose arritjen e një standardi kombëtar për realizimin e këtij funksioni, ai  siguron mbështetje të mjaftueshme financiare dhe materiale.
   3. Komuna dhe bashkia kryejnë këto funksione të përbashkëta për:
         1. arsimin parashkollor dhe parauniversitar;
         2. sistemin e shërbimit parësor shëndetësor dhe mbrojtjen e shëndetit publik;
         3. kujdesin social, zbutjen e varfërisë dhe garantimin e funksionimit të institucioneve përkatëse;
         4. rendin publik dhe mbrojtjen civile;
         5. mbrojtjen e mjedisit;
         6. funksione të tjera të përbashkëta, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
   4. Kompetencat e komunave dhe bashkive, për funksionet e parashikuara në këtë nen, rregullohen  në çdo rast me ligj. Raportet mes njësive të qeverisjes vendore dhe të institucioneve qendrore për funksionet e parashikuara në këtë nen, rregullohen me ligj ose me akte nënligjore.

Funksione dhe kompetenca të deleguara

   1. Funksionet dhe kompetencat e deleguara janë të detyrueshme ose jo të detyrueshme.
   2. Funksione dhe kompetenca të detyrueshme janë ato të përcaktuara me ligj.
   3. Institucionet qendrore, kur lejohet me ligj, autorizojnë komunën, bashkinë ose qarkun të kryejnë funksione të caktuara të institucioneve qendrore, duke përcaktuar procedurat e kryerjes dhe të kontrollit për zbatimin e tyre.
   4. Institucionet qendrore mund të autorizojnë komunën, bashkinë dhe qarkun të ushtrojnë një kompetencë të vetme për një funksion të caktuar.
   5. Komunës, bashkisë ose qarkut, mund t'u delegohen funksione dhe kompetenca të tjera jo të detyrueshme, mbi bazën e një marrëveshjeje midis njësisë së qeverisjes vendore përkatëse dhe institucionit qendror përgjegjës me ligj për këtë funksion ose kompetencë.
   6. Në çdo rast institucionet qendrore u garantojnë njësive të qeverisjes vendore mbështetjen e nevojshme financiare për ushtrimin e funksioneve dhe kompetencave të deleguara.
   7. Komuna, bashkia ose qarku, me nismën e tyre mund të përdorin burimet e veta financiare për ushtrimin e funksioneve dhe kompetencave të deleguara, me synim ngritjen në nivel më të lartë të shërbimit në interes të bashkësisë. 
back