Përbërja, krijim, Mënyra e organizimit, kompetencat dhe detyrat e këshillit bashkiak

Vendim - Nr 9 Datë 11.02.2009

Këshilli i Bashkisë Korçë në mbledhjen e tij të datës së sotme pasi mori në shqyrtim relacionin e paraqitur nga Drejtoria e të Ardhurave, bazuar në Ligjin Nr. 9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” neni 35 dhe në Ligjin Nr.8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” Ligjin nr 9920 datë 19.05.2008 “Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” dhe Udhëzimin e Ministrit të Financave nr 24 datë 02.09.2008 “Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, 
 

LAJMERIM

Lajmërohen të gjithë Këshilltarët se ditën e Enjte datë 02.04.2009, ora 9.00 në Biblioteken “Thimi Mitko” do te zhvillohet mbledhja e Keshillit te Bashkise me kete REND-DITE


1.    Miratim Ndihme Ekonomike per muajin Mars 2009.
2.    Miratim  fondi per zbatimin e Vendimeve  Gjyqesore.
3.    Per dhenie ne huaperdorje te 4 ambjenteve me siperfaqe 15m2 te ndodhura ne shkollen e mesme ‘Raqi Qirinxhi”.
4.    Kalim ne privatizim.  
5.    Miratim fondi (tvsh)per sherbimin funeral.
6.    Mbi pranimin e dhurimit te mjetit Eskavator nga “UKKO” sh.a ne pronesi te Bashkise Korce.
7.    Per zevendesimin e anetarit e Keshillit Mbikqyres te ‘UKK” sh.a.
8.    Relacion per emerimin e Ekspertit Kontabel te Autorizuar
9.    Per Miratimin e treguesve  te programit te zhvillimit ekonomik per vitin 2009 sh.a “UKK”
10.    Per rishqyrtimin e VKB nr 7 date 11.02.2009 “struktura dhe niveli I pagave te administrates se Bashkise  Korce”.
11.    Dhenie Titull Qytetar Nderi per zPiro Kasati.
12.    Per propozimin per dhenien e medaljes “Emblema e Arte e Qytetit”.
13.    Per inisiativat fiskale ne lidhje me tarifen e regjistrimit per vitin 2009.
14.    Per miratimin e vleres per kryerjen e pageses se 2% per investimet e Bashkise.

KOMISINET DO TE MBLIDHEN TE MERKURE ORA 12.00 NE BASHKI.
Mënyra e zgjedhjes

Këshilli bashkiak përbëhet nga këshilltarë të zgjedhur sipas dispozitave të përcaktuara në Kodin Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë. 

Numri i anëtarëve të këshillit bashkiak ­

 1. Numri i anëtarëve të këshillit bashkiak përcaktohet sipas numrit të popullsisë si më poshtë:
  ­

  Bashkitë  deri në

   


  5 000

  banorë 

  13 anëtarë 

  5 000

  - 10 000

  banorë

  15 anëtarë

  "

  10 000

  - 20 000

  banorë

  17 anëtarë 

  "

  20 000

  - 50 000

  banorë

  25 anëtarë 

  "

  50 000

  - 100 000

  banorë

  35 anëtarë 

  "

  100 000

  - 200 000

  banorë

  45 anëta

Papajtueshmëria e funksionit të këshilltarit

   1. Funksioni i këshilltarit është i papajtueshëm me:
         1. funksionin e kryetarit, zëvendëskryetarit bashkisë;  
         2. funksionin e sekretarit të këshillit bashkiak;
         3. funksionin e nëpunësit të administratës së bashkisë përkatëse;
         4. funksionin e deputetit.
   2. Një person nuk mund të zgjidhet në të njëjtën kohë në më shumë se një këshill bashkiak.
   3. Nuk mund të jenë anëtarë të të njëjtit këshill personat që janë me njëri-tjetrin bashkëshortë, prindër e fëmijë, vëlla e motër, si dhe vjehrri e vjehrra me nusen dhe dhëndërin.
back