E Enjte 21 Gusht 2014
Ndodheni këtu: Faqja e parë » Keshilli Bashkiak »

Përbërja, krijim, Mënyra e organizimit, kompetencat dhe detyrat e këshillit bashkiak


  Vendim - Nr 9 Datë 11.02.2009

Këshilli i Bashkisë Korçë në mbledhjen e tij të datës së sotme pasi mori në shqyrtim relacionin e paraqitur nga Drejtoria e të Ardhurave, bazuar në Ligjin Nr. 9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” neni 35 dhe në Ligjin Nr.8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” Ligjin nr 9920 datë 19.05.2008 “Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” dhe Udhëzimin e Ministrit të Financave nr 24 datë 02.09.2008 “Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, 
 


  LAJMERIM

Lajmërohen të gjithë Këshilltarët se ditën e Enjte datë 02.04.2009, ora 9.00 në Biblioteken “Thimi Mitko” do te zhvillohet mbledhja e Keshillit te Bashkise me kete REND-DITE


1.    Miratim Ndihme Ekonomike per muajin Mars 2009.
2.    Miratim  fondi per zbatimin e Vendimeve  Gjyqesore.
3.    Per dhenie ne huaperdorje te 4 ambjenteve me siperfaqe 15m2 te ndodhura ne shkollen e mesme ‘Raqi Qirinxhi”.
4.    Kalim ne privatizim.  
5.    Miratim fondi (tvsh)per sherbimin funeral.
6.    Mbi pranimin e dhurimit te mjetit Eskavator nga “UKKO” sh.a ne pronesi te Bashkise Korce.
7.    Per zevendesimin e anetarit e Keshillit Mbikqyres te ‘UKK” sh.a.
8.    Relacion per emerimin e Ekspertit Kontabel te Autorizuar
9.    Per Miratimin e treguesve  te programit te zhvillimit ekonomik per vitin 2009 sh.a “UKK”
10.    Per rishqyrtimin e VKB nr 7 date 11.02.2009 “struktura dhe niveli I pagave te administrates se Bashkise  Korce”.
11.    Dhenie Titull Qytetar Nderi per zPiro Kasati.
12.    Per propozimin per dhenien e medaljes “Emblema e Arte e Qytetit”.
13.    Per inisiativat fiskale ne lidhje me tarifen e regjistrimit per vitin 2009.
14.    Per miratimin e vleres per kryerjen e pageses se 2% per investimet e Bashkise.

KOMISINET DO TE MBLIDHEN TE MERKURE ORA 12.00 NE BASHKI.


  Mënyra e zgjedhjes

Këshilli bashkiak përbëhet nga këshilltarë të zgjedhur sipas dispozitave të përcaktuara në Kodin Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë. 

Numri i anëtarëve të këshillit bashkiak ­

 1. Numri i anëtarëve të këshillit bashkiak përcaktohet sipas numrit të popullsisë si më poshtë:
  ­

  Bashkitë  deri në

   


  5 000

  banorë 

  13 anëtarë 

  5 000

  - 10 000

  banorë

  15 anëtarë

  "

  10 000

  - 20 000

  banorë

  17 anëtarë 

  "

  20 000

  - 50 000

  banorë

  25 anëtarë 

  "

  50 000

  - 100 000

  banorë

  35 anëtarë 

  "

  100 000

  - 200 000

  banorë

  45 anëta  Papajtueshmëria e funksionit të këshilltarit

   1. Funksioni i këshilltarit është i papajtueshëm me:
         1. funksionin e kryetarit, zëvendëskryetarit bashkisë;  
         2. funksionin e sekretarit të këshillit bashkiak;
         3. funksionin e nëpunësit të administratës së bashkisë përkatëse;
         4. funksionin e deputetit.
   2. Një person nuk mund të zgjidhet në të njëjtën kohë në më shumë se një këshill bashkiak.
   3. Nuk mund të jenë anëtarë të të njëjtit këshill personat që janë me njëri-tjetrin bashkëshortë, prindër e fëmijë, vëlla e motër, si dhe vjehrri e vjehrra me nusen dhe dhëndërin.


  Mbledhja e parë e këshillit bashkiak

   1. Këshilli bashkiak zhvillon mbledhjen  e  tij të parë jo më vonë se 20 ditë nga shpallja e rezultatit të zgjedhjes nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
   2. Mbledhja  e parë e këshillit thirret nga sekretari i këshillit bashkiak. Në mungesë të tij, nismën për thirrjen e mbledhjes së parë e merr prefekti.
   3. Në rast se asnjë nga subjektet e sipërpërmendura nuk e ushtron këtë  të drejtë brenda afatit të parashikuar në pikën 1 të këtij neni, atëherë këshilli mblidhet vetë brenda 10 ditëve.
   4. Mbledhja  e parë e këshillit është e vlefshme kur në të marrin pjesë më shumë se gjysma e anëtarëve të tij, të shpallur nga komisioni i zgjedhjeve për qeverisjen vendore. Nëse nuk mblidhen më shumë se gjysma e anëtarëve të këshillit, mbledhja nuk zhvillohet  dhe ajo thirret tri ditë më vonë, por jo më shumë se tri herë. Në rastet kur edhe pas tri herë thirrje nuk sigurohet pjesëmarrja e kërkuar, këshilli konsiderohet i shpërndarë.
   5. Mbledhja  e parë e këshillit, deri në zgjedhjen e kryetarit të tij, drejtohet nga këshilltari më i vjetër në moshë.
   6. Në mbledhjen  e parë të këshillit bashkiak:
         1. zgjidhet komisioni i mandateve;
         2. miratohen mandatet e anëtarëve të këshillit;
         3. këshilltarët bëjnë betimin;
         4. zgjidhet kryetari dhe zëvendëskryetari i këshillit;
         5. zgjidhen anëtarët që do të përfaqësojnë këshillin bashkiak në këshillin e qarkut dhe pajisen ata me mandatin e përfaqësimit
   7. Këshilli konstituohet pas vërtetimit të mandateve të më shumë se gjysmës së anëtarëve të tij.


  Mandati i këshilltarit

   1. Mandati i jepet  këshilltarit me vendim të këshillit.
   2. Dhënia dhe heqja e mandatit bëhet me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të këshillit.
   3. Këshilltari nuk voton për mandatin e tij.
   4. Mandati i këshilltarit mbaron përpara afatit, me propozimin e komisionit të mandateve kur:

    * ndryshon vendbanimin;
    * jep dorëheqjen;
    * krijohen kushte të papajtueshmërisë, të përcaktuara në nenin 25 të këtij ligji;
    * mandati nga ana e tij është marrë në mënyrë të parregullt;
    * humbet zotësinë juridike për të vepruar me vendim gjykate;
    * vdes;
    * nuk merr pjesë në mbledhjet e këshillit për një periudhë 6-mujore;
    * dënohet për kryerjen e një vepre penale me vendim gjykate të formës së prerë;
    * këshilli shpërndahet nga organi kompetent.


  Betimi

   1. Pas verifikimit të mandateve nga komisioni përkatës, këshilltarët betohen përpara këshillit me formulën e mëposhtme:
      "Betohem, në emër të zgjedhësve që përfaqësoj, të mbroj Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe ligjet e saj. Betohem se në të gjithë veprimtarinë time do të udhëhiqem nga interesat e shtetasve të bashkisë (emri i bashkisë përkatëse) dhe do të punoj me ndershmëri e përkushtim për zhvillimin dhe rritjen e mirëqenies së tyre."
   2. Këshilltari që nuk pranon të bëjë dhe të nënshkruajë betimin, quhet se jep dorëheqjen dhe atij nuk i jepet mandati


  Të drejtat e këshilltarit

   1. Këshilltari nuk përgjigjet për mendime të shprehura, lidhur me çështje zyrtare gjatë ushtrimit të detyrës.
   2. Këshilltari shpërblehet për punën që kryen. Masa e shpërblimit vendoset nga këshilli përkatës mbi bazën e kritereve të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi.
   3. Me kërkesën e tij, këshilltari informohet dhe i vihet në dispozicion  në çdo kohë nga administrata e komunës ose bashkisë përkatëse, çdo lloj dokumentacioni për njohje të problemeve  të juridiksionit të saj.
   4. Këshilltari ka të drejtën e kualifikimit profesional, sipas programit të miratuar nga këshilli. Financimi për këto raste bëhet sipas rregullave të legjislacionit në fuqi. 


  Konflikt interesi

   1. Këshilltari nuk merr pjesë në shqyrtimin dhe miratimin e aktit të këshillit kur ai vetë ose bashkëshorti, prindërit, fëmijët, vëllezërit, motrat, vjehrri, vjehrra, dhëndëri  e nusja e tij, kanë interes pasuror ose çdo interes tjetër me çështjen që diskutohet në këshill.
   2. Në çdo rast konflikti interesash zbatohen dispozitat skualifikuese të parashikuara në Kodin e Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë.


  Funksionimi i këshillit bashkiak

   1. Këshilli bashkiak ushtron funksionet e tij qysh nga krijimi, sipas nenit 26, deri në krijimin e këshillit të ri pasardhës.
   2. Mbledhjet e radhës të këshillit bashkiak zhvillohen si rregull, sipas përcaktimit që bën vetë këshilli, por jo më pak se një herë në muaj.
   3. Këshilli mblidhet jashtë radhe:
         1. me kërkesën e kryetarit të bashkisë;
         2. me kërkesën e 1/3 së anëtarëve të tij;
         3. me kërkesën e motivuar të prefektit për çështje që lidhen me ushtrimin e funksioneve të tij.
   4. Thirrja për mbledhjen e këshillit bëhet nga kryetari i këshillit dhe njoftimi për mbledhjen bëhet, si rregull, jo më pak se 5 ditë para datës së zhvillimit të saj. Njoftimi përmban datën e mbledhjes, orën, vendin dhe rendin e ditës.
   5. Rendi i ditës miratohet nga këshilli.
   6. Në periudhën nga data e zgjedhjeve e deri në konstituimin e këshillit­ të ri, këshilli i mëparshëm bashkiak ushtron funksione të kufizuara dhe merr vendime vetëm në raste të situatave emergjente.
   7. Mbledhja e këshillit  bashkiak quhet e vlefshme kur në të merr pjesë shumica e të gjithë  anëtarëve të këshillit, me përjashtim të rasteve kur kërkohet një shumicë tjetër për marrjen e vendimeve, sipas përcaktimeve në nenin 33 të këtij ligji.
   8. Kur këshilli nuk mblidhet për shkak të mungesës së anëtarëve të tij gjatë tre muajve, duke filluar nga data e mbledhjes së fundit të tij, këshilli quhet i vetëshpërndarë. Vetëshpërndarja pasohet me zgjedhje të reja për këshillin përkatës dhe sekretari i këshillit bashkiak, brenda 10 ditëve nga përfundimi i afatit 3-mujor, njofton prefektin.
   9. Mbledhjet e këshillit fiksohen në procesverbalin e mbledhjes. Mënyra e mbajtjes së procesverbalit dhe e vërtetimit të tij, përcaktohen në rregulloren e brendshme të funksionimit të këshillit.


First Previous  Faqja e 1 nga 2 faqe   Next Last
Bookmark and Share
KËRKONI
 
Revista e BashkiseLexoni ne Arkivë