Njoftim

Lajmerohente gjithe qytetaret e  Korces se diten e Merkure,  date 28 Janar, ora 09.30, ne ambjentet e Bibliotekes se qytetit Korce do te zhvillohet mbledhja e Keshillit Bashkiak me kete rend dite:
 1. Relacion per nivelin e taksave dhe tarifave vendore dhe administrimin e tyre ne qytetin e Korces dhe penalitetet per shkeljet edhe kundervajtjet administrative per vitin 2015.
 2. Relacion per strukturen e bashkise, ndermarrjeve dhe institucioneve ne varesi. 
 3. Relacion per fillimin e bashkepunimit 3-vjecar midis Bashkise Korce dhe Fondacionit "Emanuel", per zbatimin e projekteve "Qendra ditore per femije" dhe "Qendra ditore per moshen e trete".
 4. Relacion per dhenien me huaperdorje per qellim strehimi, te ish ambienteve te Poligonit te Qitjes dhe autorizimin e Kryetarit te Bashkise Korce per nenshkrimin e kontratave te huaperdorjes.
 5. Relacion per percaktimin e tarifes se biletes se transportit qytetas te udhetareve, me autobuz ne Bashkine e Korces.
 6. Informacion per nxjerrjen jashte perdorimit te mjeteve te transportit, materialeve te inventarit ekonomik dhe atij te imet.
 7. Ankim, Administrativ, Albtelecom.
 8. Mbi propozimin per ndryshim te tarifave te sherbimit te furnizimit me uje dhe largimit e perpunimit te ujrave te ndotura, UKKo sh.a. 
 9.  Informacion mbi nismat e mara per hartimin e PDV-ve.
 10. Per fillimin e procedurave te shitjes ne ankand te 3 ton librave ne inventar te Bibliotekes "Th.Mitko".
 11. Informacion i puneve te kryera nga N SH Publike gjate vitit 2014.

                                                                                                                                            Bashkia Korce

 

Njoftim

Në kuader të zbatimit të dy projekteve të Bashkisë Korçë:

1.      Qëndra ditore për fëmijë, fuqizimi i fëmijëve rom dhe egjiptian.

2.      Qëndra komunitare për moshën e tretë.

Bashkia Korcë njofton se kërkohen ambient me qera sipas kritereve te mëposhtme:

 • Një ambient me sipërfaqe 140mnë Lagjen 7. Ky ambient duhet të jetë i ndarë në dy pjesë që komunikojnë me njëra tjetrën. Një prej ambienteve duhet të jetë i pajisur me kuzhinë dhe orenditë e nevojshme në të, 10 tavolina ngrënie dhe 30 karrige. Ndërsa, ambienti tjetër duhet të jetë i përshtatshëm si sallë studimi dhe i pajisur me banka e karrige për 30 nxënës. Ambienti duhet të ketë një tualet dhe të jetë në kontakt të afërt me rrugën kryesore.
 • Tre ambiente, specifikisht në lagjet 7, 12,15 me sipërfaqe mbi 60m2 , të pajisura me një tualet, 10 tavolina dhe 40 karrige. Këto ambiente duhet të jenë në katet e para të banesave dhe gjithashtu në kontakt të afërt me rrugën kryesore.

 

Subjektet ose personat fizikë që kanë ambjente me kushtet e mësipërme, duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Kujdesit Social Bashkia Korcë,  dokumentacionin e mëposhtëm:

>Oferta me vlerën e qerasë mujore të firmosura nga subjekti/personi fizik

>Certifikatën e vërtetimit të pronësisë të lëshuar nga ZRPP

>Hartën treguese të regjistrimit të lëshuar nga ZRPP

>Kartelën e pasurisë të lëshuar nga ZRPP

>Fotokopje të kartës së identitetit për personat fizikë

 

Afati i fundit i dorëzimit të dokumentacionit është 5 ditë brenda publikimit të njoftimit.

.

.

Panairi i Fundvitit

Sezoni festiv në qytetin e Korçës do të kulmojë edhe këtë vit me “Panairin e Fundvitit” veçoria e të cilit këtë Dhjetor është “Panairi i Librit”. Librat më të bukur, Best Seller-at më në zë të momentit e autorët më të mirë të kohës do të vijnë për të gjithe si një dhuratë e bukur festash nëpërmjet këtij panairi. Nga dita e nesërme ora 18:00 tek Zona Këmbësore e qytetit nis festa e madhe e blerjes të dhuratave. 
Ju mirprësim të gjithëve!

FTESE PER NEGOCIATA

 

REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA KORCE

 

                                                                                                                                                          Korce me _1__/_12__/2014

FTESE PER NEGOCIATA

Për:

1.Gazeta Shqiptare                         

2. Gazeta Panorama                

3.Gazeta Shqip                             

4.Gazeta Shekulli

5.Gazata Shqiptarja.com

6.Gazeta Dita

Bashkia Korce ne mbeshtetje te Vendimit nr.1195, date 05.08.2008 “Per blerjen , zhvillimin , prodhimin e programeve a reklamave per transmetim nga operatoret radiotelevizive ose botim ne median e shkruar , dhe per kontratat, per kohe transmetimi nga organet e administrates shteterore”kerkon te realizoje proceduren per publikimin e 1 reklame:

1.      - Botimi ne median e shkruar I informacionit per pozicionin vakant   , Menaxher Financiar dhe Administrativ (vetem ne media te shkruar). me fond limit  prej  24.000 lek  pa t.v.sh. (njezet e kater  mije) ne shqip dhe anglisht.

Shpeshtesia e shfaqjes se reklames:. -Transmetimi i reklames te jete ne media te shkruar , te behet 2 here gjithsej, ne date 8.12.2014 dhe 12.12.2014

Afati i fundit per paraqitjen e konfirmimeve nga organet e masmedias/ agjencite e specializuara eshte deri me dt. 05.12.2014, ne oren 11.00, prane Bashkise Korce

Konfirmimet per vazhdimesine e negociatave: Konfirmimet duhet te vijne te gjitha ne nje dite te vetme, te mbyllura ne zarf, te shenuara me adrese dhe emertimin e subjektit, ne rast te kundert ata do te refuzohen dhe do te kthehen te pahapura.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë autoritetit tone :

Emri                            Bashkia KORCE

Adresa                         Rr.28 nentori, KORCE

Tel/Fax                        0822433-53

Adresa e Internetit      bashkiakorce@gmail.com

në emër të                   

Komisionit per Ndjekjen e Procedurave per Realizimin dhe Transmetimin e Reklames.                  

Gjuha(-ët) për hartimin e ofertave janë:

 

 

 

 

 

 

 

Shqip       X                     Anglisht  

Tjetër ________________________

OBJEKTI I REKLAMES:

1.      Botimi ne median e shkruar I informacionit per pozicionin vakant   , Menaxher Financiar dhe Administrativ (vetem ne media te shkruar). me fond limit  prej  24.000 lek  pa t.v.sh. (njezet e kater  mije).

 

                 Permbajtja e reklames :

 

LAJMËRIM PËR VEND PUNE

Bashkia Korçë, në zbatim të projektit "Forcimi i Komuniteteve nëpërmjet Inkubatorit të Bizneseve" financuar nga IADSA (ProgramiItalo-ShqiptariKonvertimit të borxhit për zhvillim) hap proçedurën e punësimit për specialistin në pozicionin e Menaxher Financiar dhe Administrativ.

8 Dhjetor -  9 janar 2015

POZICIONI VAKANT:  

Menaxher Financiar dhe Administrativ

Kohëzgjatja e kontratës 22 muaj

  Kriteret e përzgjedhjes:  

a. Të ketë mbaruar fakultetin Ekonomik.

b. Të ketë experience pune të paktën 5 vjet.

c. Të zotërojë gjuhën angleze

d. Të ketë aftësi të mira kompjuterike.

e. Të zotërojë aftësi manaxheriale dhe aftësi për të punuar në grup.

e. Të jetë i disponueshëm për fleksibilitet orari.

f. Të zotërojë aftësi komunikative.

g. Të njohë programme bazë kontabiliteti.

Të interesuarit mund të paraqitin dokumentacionin e kërkuar dhe CV me postë ose dorazi në Bashkia Korçë, ose ta dërgojnë në e-mail: info@bashkiakorce.gov.al

Adresa: Projekti "Forcimi i Komuniteteve nëpërmjet Inkubatorit të Bizneseve" financuar nga IADSA,Bashkia Korçë, Rr. “28 Nëntori”,  Korçë

Aplikimet duhet të dorëzohen Brenda orarit zyrtar të datës 9 janar 2015

VACANCY ANNOUNCEMENT

The Municipality of Korce, in the framework of the project “Building Stronger Communities through Business Incubation” funded by IADSA (Italian Albanian Debt for Development Swap Agreement),starts the procedure of hiring a specialist in the position of Financial and Administration Manager.

December 8 –January 9, 2015

VACANCY:  

Financial and Administration Manager

Duration of the contract: 22 months

  Selection criteria:  

 

a. University degree in Economics.

b. At least 5 years of working experience.

c. English language skills

d. Very good computer skills.

e. Managing skills and able to work in groups.

e. Flexible on working hours.

f. Communication skills.

g. Skilled in financial/accounting programs.

The applicants are required to submit the necessary documents and resumes via mail or have them hand-delivered to the Municipality of Korca or via email:info@bashkiakorce.gov.al

Address: Project "Building stronger communities through Business Incubation” funded by IADSA, Municipality of Korca, St: “28 Nëntori”, Korçë.

Applications should be delivered during working hours until January 9, 2015

Përzgjedhja e ofertave do te behet sipas pikës nr. 7 te VKM nr. 1195 date 5.8.2008 -Organi i masmedias agjensi e specializuar nderkombetare , kombetare , vendore :50 pike

-cmimi i ofruar nga organi i masmedjas:25 pike.

-koha e transmetimit-25 pike.Perzgjidhet ofertuesi qe ka me shume pike.

Dokumenta per tu paraqitur nga ofertuesi :

Oferta e plotesuar , Ekstrakt I rregjistrit tregtar, cv e operatorit pjesmarres.

Oferta ekonomike do te jete e paraqitur ne Lek pa TVSH dhe TVSH do te jete ze i vecante ne oferte si dhe ne kontrate.

Ofertuesit kanë të drejtë të marrin pjesë në proçesin e hapjes së ofertave perfaqesuesit apo

personat me autorizim.

Ofertat duhet të jenë të mbyllura në zarf, të vulosura dhe do të dorëzohen nga përfaqësuesit e shoqërive zyrtarisht pranë Bashkise Korce ne zyren e protokoll arkivit në datën dhe orën e përcaktuar ose ne adresen elektronike te Bashkise Korce.

Komisioni nuk do të pranojë asnjë ofertë e cila do të dorëzohet tej afatit të përcaktuar dhe jo në përputhje me kërkesat e mësipërme.

Jemi ne pritje te konfirmimit tuaj .

Afati i fundit per pranimin e dokumentave eshte data dt. 05.12.2014, ne oren 11.00.

Ngelemi ne pritje te pjesemarjes tuaj.

 

Kryetari

SOTIRAQ FILO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back