Njoftim

Njoftohen të gjithë pensionistët e qytetit të Korçës të cilët përfitojnë kompesimin e energjisë elektrike, të paraqiten çdo ditë tek sporteli i informacionit pranë Bashkisë Korçë për të dorzuar kartën e identitetit në mënyrë që ta tërheqin ditën e nesërme sëbashku me certifikatën që ju nevojitet për tërheqjen e këtij kompesimi. Ky lehtësim do tu ofrohet 5600 pensionistëve të Korçës për një shërbim sa më efiçnt dhe të qetë.

Njoftim

Lajmerohente gjithe qytetaret e  Korces se diten e Premte,  date 27  shkurt, ora 09.30, ne ambjentet e Bibliotekes se qytetit Korce dote zhvillohet mbledhja e Keshillit Bashkiak me kete rend dite

 1. Ndihma Ekonomike Shkurt 2015.
 2. Relacion per shpronesimin e pasurive te paluajtshme (truall) per realizimin e projekteve "Rikonstruksion i Pazarit" dhe rivitalizimi i zones rreth Xhamise "Iljaz Bej Mirahori".
 3. Relacion per pranimin ne Qendendren Rezidenciale.
 4. Per disa ndryshime ne Vendimin e Keshillit te Bashkise, Nr 10, dt.05.02.2014 "Mbi zonat, tarifat, formen, kushtet financiare te bashkepunimit dhe kriteret per perzgjedhjen e subjektit qe do te kryeje administrimin e parkimit me pagese ne rruge.

​ 

 

                                                                                    Bashkia Korce     

Njoftim

Lajmerohente gjithe qytetaret e  Korces se diten e Merkure,  date 28 Janar, ora 09.30, ne ambjentet e Bibliotekes se qytetit Korce do te zhvillohet mbledhja e Keshillit Bashkiak me kete rend dite:
 1. Relacion per nivelin e taksave dhe tarifave vendore dhe administrimin e tyre ne qytetin e Korces dhe penalitetet per shkeljet edhe kundervajtjet administrative per vitin 2015.
 2. Relacion per strukturen e bashkise, ndermarrjeve dhe institucioneve ne varesi. 
 3. Relacion per fillimin e bashkepunimit 3-vjecar midis Bashkise Korce dhe Fondacionit "Emanuel", per zbatimin e projekteve "Qendra ditore per femije" dhe "Qendra ditore per moshen e trete".
 4. Relacion per dhenien me huaperdorje per qellim strehimi, te ish ambienteve te Poligonit te Qitjes dhe autorizimin e Kryetarit te Bashkise Korce per nenshkrimin e kontratave te huaperdorjes.
 5. Relacion per percaktimin e tarifes se biletes se transportit qytetas te udhetareve, me autobuz ne Bashkine e Korces.
 6. Informacion per nxjerrjen jashte perdorimit te mjeteve te transportit, materialeve te inventarit ekonomik dhe atij te imet.
 7. Ankim, Administrativ, Albtelecom.
 8. Mbi propozimin per ndryshim te tarifave te sherbimit te furnizimit me uje dhe largimit e perpunimit te ujrave te ndotura, UKKo sh.a. 
 9.  Informacion mbi nismat e mara per hartimin e PDV-ve.
 10. Per fillimin e procedurave te shitjes ne ankand te 3 ton librave ne inventar te Bibliotekes "Th.Mitko".
 11. Informacion i puneve te kryera nga N SH Publike gjate vitit 2014.

                                                                                                                                            Bashkia Korce

 

Njoftim

Në kuader të zbatimit të dy projekteve të Bashkisë Korçë:

1.      Qëndra ditore për fëmijë, fuqizimi i fëmijëve rom dhe egjiptian.

2.      Qëndra komunitare për moshën e tretë.

Bashkia Korcë njofton se kërkohen ambient me qera sipas kritereve te mëposhtme:

 • Një ambient me sipërfaqe 140mnë Lagjen 7. Ky ambient duhet të jetë i ndarë në dy pjesë që komunikojnë me njëra tjetrën. Një prej ambienteve duhet të jetë i pajisur me kuzhinë dhe orenditë e nevojshme në të, 10 tavolina ngrënie dhe 30 karrige. Ndërsa, ambienti tjetër duhet të jetë i përshtatshëm si sallë studimi dhe i pajisur me banka e karrige për 30 nxënës. Ambienti duhet të ketë një tualet dhe të jetë në kontakt të afërt me rrugën kryesore.
 • Tre ambiente, specifikisht në lagjet 7, 12,15 me sipërfaqe mbi 60m2 , të pajisura me një tualet, 10 tavolina dhe 40 karrige. Këto ambiente duhet të jenë në katet e para të banesave dhe gjithashtu në kontakt të afërt me rrugën kryesore.

 

Subjektet ose personat fizikë që kanë ambjente me kushtet e mësipërme, duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Kujdesit Social Bashkia Korcë,  dokumentacionin e mëposhtëm:

>Oferta me vlerën e qerasë mujore të firmosura nga subjekti/personi fizik

>Certifikatën e vërtetimit të pronësisë të lëshuar nga ZRPP

>Hartën treguese të regjistrimit të lëshuar nga ZRPP

>Kartelën e pasurisë të lëshuar nga ZRPP

>Fotokopje të kartës së identitetit për personat fizikë

 

Afati i fundit i dorëzimit të dokumentacionit është 5 ditë brenda publikimit të njoftimit.

back