Njoftim për përzgjedhjen e inspektorëve financiarë publikë.

URDHËR

NR.32 datë 27.02.2014

 

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtëtutës dhe nenit 6, pika 2, si dhe të nenit 13, pika 1dhe 2, të ligjit nr. 10294, datë 01.07.2010 “Për inspektimin financiar publik”, Ministri i Financave

Urdhëron:

 

read more

Njoftim

Bazuar në nenet 7 dhe 12 të ligjit nr.8378, dt. 22.7.1998, “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; udhëziminnr. 7, dt. 10.6.2008, të Ministrit të Transportit, “Mbi rregullat, kriteret,dokumentacionin dhe procedurat për përzgjedhjen e subjektit që do të kryejë administrimine shërbimit të parkimit me pagesë në rrugë” të ligjit nr. 8652, dt. 31.7.2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin eQeverisjes Vendore”, i ndryshuar dhe  vendimin

read more

Panairi i Punes 2013

Te nderuar qytetare!

 Bashkia Korçë në bashkëpunim me Universitetin “Fan.S. Noli”, Zyrën Rajonale të Punësimit Korçë, me mbështetjen e fondacionit TABITA, Agjensisë Rajonale të Zhvillimit Korçë (projekt i financuar nga BE) si dhe UNDP kanë kënaqësinë t’ju ftojnë në:   “PANAIRI i PUNES  KORÇE 2013 ”

DT. 12 Korrik 2013, ora 10:00 tek Biblioteka “Thimi Mitko”  Korçë
 

Programi i Panairit do te jete si me poshte vijon:

 

Dt. 11.07.2013

(Trajnime)

 

Ora 10:00 Trajnim me studentet me teme "Orinetim per Punesim"

Ora 17:00-19:00 "Problematikat e Punesimit.Te afte per tu perballur me tregun e punes."

 

Dt. 12.07.2013

 

ora 10:00 Panairi i Punes

 

 

Ju mirepresim!

Njoftim

Njoftohen te gjithe qytetaret qe disponojne toke bujqesore( tokat e ish N.B-se)  brenda territorit administrativ te Bashkise Korce se ne baze te ligjit nr 9632, date 30.10.2006 “Per Sistemin e taksave vendore”te ndryshuar, si dhe Vendimit te Keshillit  Bashkise Nr. 8  dt 16.01.2013,   duhet te paraqiten prane Drejtorise se te Ardhurave Bashkia Korce per kryerjen e pageses se takses per token bujqesore per vitin 2013 me afat perfundimtar 31.07.2013.Per  te gjithe disponuesit e tokes bujqesore qe nuk jane paraqitur brenda afatit te siperpermendur ne Drejtorine e te Ardhurave prane Bashkise Korce do te perballen me sanksionet dhe dispozitat e legjislacionit tatimor ne fuqi.

back