Njofti

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

 

Dt. ____/ _____/ 2016

 

NJOFTIM

 

Bazuar në ligjin nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”; ligjin nr. 8308, dt. 18.3.1998, “Për Transportet Rrugore”, i ndryshuar, neni 15; udhëzimin e Ministrit të Transportit, nr. 15, dt. 24.7.2007, “Për kriteret dhe procedurat e lëshimit të licensave, autorizimeve dhe çertifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor”, neni 17; V.K.M. nr. 325, dt. 19.3.2008, “Për miratimin e rregullave për pranimin në veprimtarinë e operatorit të transportit rrugor të mallrave dhe të udhëtarëve, si dhe për njohjen e dokumenteve zyrtare, të caktuara për këta operatorë”, i ndryshuar;

Bashkia Korçë njofton zhvillimin e konkursit për përzgjedhjen e operatorit të transportit të udhëtarëve me autobusë, në linjën e rregullt rrethqytetëse Floq-Korçë-Floq, me dy orare nisje dhe kthimi në ditë.

 

Shkarko Dokument

read more

NJOFTIM

Bashkia Korçë
Në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 438, datë 08.06.2016, pika 8 dhe dispozita kalimtare pika 47 sqarojmë të gjithë të interesuarit se shfrytëzimi dhe trajtimi i pyjeve për vitin 2016, me qëllim sigurimin e nevojave për ngrohje realizohet nga subjekte të liçensuara, të kontraktuara nga bashkitë për prerjen e materialit drusor, transportin dhe shitjen e tyre tek entet publike e konsumatorët familjarë.

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

Nr.____.prot Korçë më ____/____/2016

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESËVE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(specialist)

 

Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Në degën Mbarështim dhe Shfrytëzim Pyjesh

 
read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

Nr.____.prot Korçë më ____/____/2016

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESËVE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(specialist)

 

Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Në degët Gazetari, Gjuhë –Letërsi ose Marrëdhënie me Publikun

read more
back