NJOFTIM

Bashkia Korçë
Në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 438, datë 08.06.2016, pika 8 dhe dispozita kalimtare pika 47 sqarojmë të gjithë të interesuarit se shfrytëzimi dhe trajtimi i pyjeve për vitin 2016, me qëllim sigurimin e nevojave për ngrohje realizohet nga subjekte të liçensuara, të kontraktuara nga bashkitë për prerjen e materialit drusor, transportin dhe shitjen e tyre tek entet publike e konsumatorët familjarë.

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

Nr.____.prot Korçë më ____/____/2016

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESËVE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(specialist)

 

Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Në degën Mbarështim dhe Shfrytëzim Pyjesh

 
read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

Nr.____.prot Korçë më ____/____/2016

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESËVE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(specialist)

 

Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Në degët Gazetari, Gjuhë –Letërsi ose Marrëdhënie me Publikun

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

Nr.____.prot Korçë më ____/___/2016

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR P-RANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(Specialistë të Sektorit Inovacionit dhe Implementimit, në Drejtorinë e Hartimit dhe

Implementimit te Projekteve dhe Turizmit, Bashkia Korçë)

Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Kategoria e pagës III.b

read more
back