FTESE PER NEGOCIATA

 

REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA KORCE

 

                                                                                                                                                          Korce me _1__/_12__/2014

FTESE PER NEGOCIATA

Për:

1.Gazeta Shqiptare                         

2. Gazeta Panorama                

3.Gazeta Shqip                             

4.Gazeta Shekulli

5.Gazata Shqiptarja.com

6.Gazeta Dita

Bashkia Korce ne mbeshtetje te Vendimit nr.1195, date 05.08.2008 “Per blerjen , zhvillimin , prodhimin e programeve a reklamave per transmetim nga operatoret radiotelevizive ose botim ne median e shkruar , dhe per kontratat, per kohe transmetimi nga organet e administrates shteterore”kerkon te realizoje proceduren per publikimin e 1 reklame:

1.      - Botimi ne median e shkruar I informacionit per pozicionin vakant   , Menaxher Financiar dhe Administrativ (vetem ne media te shkruar). me fond limit  prej  24.000 lek  pa t.v.sh. (njezet e kater  mije) ne shqip dhe anglisht.

Shpeshtesia e shfaqjes se reklames:. -Transmetimi i reklames te jete ne media te shkruar , te behet 2 here gjithsej, ne date 8.12.2014 dhe 12.12.2014

Afati i fundit per paraqitjen e konfirmimeve nga organet e masmedias/ agjencite e specializuara eshte deri me dt. 05.12.2014, ne oren 11.00, prane Bashkise Korce

Konfirmimet per vazhdimesine e negociatave: Konfirmimet duhet te vijne te gjitha ne nje dite te vetme, te mbyllura ne zarf, te shenuara me adrese dhe emertimin e subjektit, ne rast te kundert ata do te refuzohen dhe do te kthehen te pahapura.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë autoritetit tone :

Emri                            Bashkia KORCE

Adresa                         Rr.28 nentori, KORCE

Tel/Fax                        0822433-53

Adresa e Internetit      bashkiakorce@gmail.com

në emër të                   

Komisionit per Ndjekjen e Procedurave per Realizimin dhe Transmetimin e Reklames.                  

Gjuha(-ët) për hartimin e ofertave janë:

 

 

 

 

 

 

 

Shqip       X                     Anglisht  

Tjetër ________________________

OBJEKTI I REKLAMES:

1.      Botimi ne median e shkruar I informacionit per pozicionin vakant   , Menaxher Financiar dhe Administrativ (vetem ne media te shkruar). me fond limit  prej  24.000 lek  pa t.v.sh. (njezet e kater  mije).

 

                 Permbajtja e reklames :

 

LAJMËRIM PËR VEND PUNE

Bashkia Korçë, në zbatim të projektit "Forcimi i Komuniteteve nëpërmjet Inkubatorit të Bizneseve" financuar nga IADSA (ProgramiItalo-ShqiptariKonvertimit të borxhit për zhvillim) hap proçedurën e punësimit për specialistin në pozicionin e Menaxher Financiar dhe Administrativ.

8 Dhjetor -  9 janar 2015

POZICIONI VAKANT:  

Menaxher Financiar dhe Administrativ

Kohëzgjatja e kontratës 22 muaj

  Kriteret e përzgjedhjes:  

a. Të ketë mbaruar fakultetin Ekonomik.

b. Të ketë experience pune të paktën 5 vjet.

c. Të zotërojë gjuhën angleze

d. Të ketë aftësi të mira kompjuterike.

e. Të zotërojë aftësi manaxheriale dhe aftësi për të punuar në grup.

e. Të jetë i disponueshëm për fleksibilitet orari.

f. Të zotërojë aftësi komunikative.

g. Të njohë programme bazë kontabiliteti.

Të interesuarit mund të paraqitin dokumentacionin e kërkuar dhe CV me postë ose dorazi në Bashkia Korçë, ose ta dërgojnë në e-mail: info@bashkiakorce.gov.al

Adresa: Projekti "Forcimi i Komuniteteve nëpërmjet Inkubatorit të Bizneseve" financuar nga IADSA,Bashkia Korçë, Rr. “28 Nëntori”,  Korçë

Aplikimet duhet të dorëzohen Brenda orarit zyrtar të datës 9 janar 2015

VACANCY ANNOUNCEMENT

The Municipality of Korce, in the framework of the project “Building Stronger Communities through Business Incubation” funded by IADSA (Italian Albanian Debt for Development Swap Agreement),starts the procedure of hiring a specialist in the position of Financial and Administration Manager.

December 8 –January 9, 2015

VACANCY:  

Financial and Administration Manager

Duration of the contract: 22 months

  Selection criteria:  

 

a. University degree in Economics.

b. At least 5 years of working experience.

c. English language skills

d. Very good computer skills.

e. Managing skills and able to work in groups.

e. Flexible on working hours.

f. Communication skills.

g. Skilled in financial/accounting programs.

The applicants are required to submit the necessary documents and resumes via mail or have them hand-delivered to the Municipality of Korca or via email:info@bashkiakorce.gov.al

Address: Project "Building stronger communities through Business Incubation” funded by IADSA, Municipality of Korca, St: “28 Nëntori”, Korçë.

Applications should be delivered during working hours until January 9, 2015

Përzgjedhja e ofertave do te behet sipas pikës nr. 7 te VKM nr. 1195 date 5.8.2008 -Organi i masmedias agjensi e specializuar nderkombetare , kombetare , vendore :50 pike

-cmimi i ofruar nga organi i masmedjas:25 pike.

-koha e transmetimit-25 pike.Perzgjidhet ofertuesi qe ka me shume pike.

Dokumenta per tu paraqitur nga ofertuesi :

Oferta e plotesuar , Ekstrakt I rregjistrit tregtar, cv e operatorit pjesmarres.

Oferta ekonomike do te jete e paraqitur ne Lek pa TVSH dhe TVSH do te jete ze i vecante ne oferte si dhe ne kontrate.

Ofertuesit kanë të drejtë të marrin pjesë në proçesin e hapjes së ofertave perfaqesuesit apo

personat me autorizim.

Ofertat duhet të jenë të mbyllura në zarf, të vulosura dhe do të dorëzohen nga përfaqësuesit e shoqërive zyrtarisht pranë Bashkise Korce ne zyren e protokoll arkivit në datën dhe orën e përcaktuar ose ne adresen elektronike te Bashkise Korce.

Komisioni nuk do të pranojë asnjë ofertë e cila do të dorëzohet tej afatit të përcaktuar dhe jo në përputhje me kërkesat e mësipërme.

Jemi ne pritje te konfirmimit tuaj .

Afati i fundit per pranimin e dokumentave eshte data dt. 05.12.2014, ne oren 11.00.

Ngelemi ne pritje te pjesemarjes tuaj.

 

Kryetari

SOTIRAQ FILO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Njoftim

 Lajmerohen të gjithë qytetarët e  Korcës se ditën e Mërkurë,  datë 07.11.2014, ora 09.30, në ambjentet e Bibliotekës së qytetit Korçë do të zhvillohet mbledhja e Keshillit Bashkiak me këtë rend dite:

 

  1. Relacion për miratimin e huasë bankare për financimin e projekteve në infrastrukturë.
  2. Relacion për shpronesimin e pasuirive të paluajtshme (truall, ndërtesa) për realizimin e projektit "Rikonstruksion dhe zgjerim i rrugës Dom Gjon Buzuku".
  3. Relacion për disa ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak Nr 7, "Mbi strukturën dhe pagat e administratës së Bashkisë Korçë".
  4. Relacion për dhurimin e 600 m2 pllaka egzistuese të trotuareve të hequra në kuadër të rikonstruksionit të sheshit para teatrit " A. Z. Cajupi" Komunës Voskop.

Shtesa

 5. Relacion miratim fondi për blerje paisjeje.

 6. Miratim kthim shume prej 247801 derdhur gabimisht nga taksat dhe tarifat vendore për llogari të Bashkisë, tek shoqata BID.


                        Bashkia Korçë

 

.

Invitation for Bids (Ftesë për ofertë)

                          REPUBLIC OF ALBANIA

                       MUNICIPALITY OF KORÇA

                                  Bashkia Korçë

 

 

                                Invitation for Bids

                                                                      (Ftesë për ofertë)

 

 

 

Project ”Building Stronger Communities Through Business Incubation” Ref. Nr. IADSA/2014/2

 

Projekti “Forcimi i Komuniteteve nëpërmjet Inkubatorit të Bizneseve”,

Ref. Nr. IADSA/2014/2

 

 

Korça Municipality, in the frame work of the project "Strengthening Communities through Business Incubator" invites all the interested parties to submit their offers for the construction, installation and implementation of the external area of the  building "IshUzinaMekanike". This  program  is funded by the Italian-Albanian  Debt for Development Swap Program (IADSA) and Korca Municipality.

 

Bashkia Korçë, në kuadër të projektit “Forcimi i Komuniteteve nëpërmjet Inkubatorit të Bizneseve” fton operatoret e interesuar te paraqesin ofertat e tyre per rikonstruksionin, realizimin e instalimeve dhe sistemimin e ambjentit të jashtëm të ndërtesës “IshUzinaMekanike” të financuar nga Programi Italo-Shqiptar i Konvertimit të Borxhit për Zhvillim (IADSA) dhe Bashkia Korçë.

 

 

Executing entity, address, telephone number /Njësia ekzekutuese,adresa ,nr tel

Bashkia Korçë, adresa: Rr.28 Nentori, Korçë Albania , tel +35582243353

 

 

Available fund is 55.067.579 ALL, including VAT.

Fondi i vënë  në dispozicion është  55.067.579 lek,me tvsh.

 

 

Interested companies may withdraw the tender specifications/documents, at the Municipality of Korca, Second Floor, Office No. 12, and Public Procurement Office.

Kandidatët e interesuar mund të tërheqin dokumentet e tenderit, pranë Bashkisë Korçë, Kati I dytë,Zyra Nr 12,Sektori I  Prokurimeve Publike .

 

 

The deadline for submitting offers is on 09.12.2014, 12:00 KORCA, archive protocol office. The offers submitted after the deadline will not be accepted.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është  data_09.12.2014, ora 12:00, ne Bashkinë  Korçë ,zyra e protokoll-arkivit.   Ofertat e paraqitura pas këtij afati do të refuzohen.

 

The offers  will be opened by the Bid Evaluation Commission  on 09.12.2014, 12:00 KORCA, Second Floor, Meeting Hall.

Ofertat do të hapen nga komisioni i vlerësimit te ofertave  në datë 09.12.2014 , ora 12:00 ne Bashkine Korce,Kati i dyte,Salla e mbledhjeve.

 

 

The Authorized representatives of the bidders are invited to attend the opening of offers.

Përfaqësues të autorizuar me shkrim të ofertuesve janë të ftuar të ndjekin hapjen e ofertave.

 

 

 

 

 

                                                                                 THE MAYOR

 

SOTIRAQ FILO

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

 

Date: 02.10.2014

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONKURRIMIT PUBLIK

PËR RESTAURIM

 

1.  Institucioni  Bashkia Korçë njofton subjektet e interesuara të licencuara për restaurim të marrin pjesë me ofertat e tyre publike në konkursin publik  të shpallur nga ky institucion.

 

2.Objekti që do të restaurohet është “Restaurimi I pazarit të vjetër të Korçës,Loti1,Loti2” dhe ndodhet në : Pazari I vjetër i qytetit te Korçës.

 

 3.  Fondi limit i vënë në dispozicion nga buxheti I shtetit është : 216.767.033 lek,(pa tvsh).

 

4. Data e përfundimit të restaurimit eshte 18 muaj , nga data e lidhjes së kontratës.

 

5. Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është  data_22.10.2014, ora 12:00, ne zyrën e protokollit të institucionit.   Ofertat e paraqitura pas këtij afati do të refuzohen.

 

6.  Kandidatët e interesuar mund të inspektojnë dokumentet e restaurimit, nga ora 11:00 deri 12:00, pranë Bashkise Korce, Kati I dyte,Zyra Nr 12,Sektori I  Prokurimeve Publike .

7.  Dokumentet standarde të restaurimit mund të tërhiqen pranë institucionit në bazë të kërkesës me shkrim dhe kundrejt një çmimi prej 3000 lekë, nga ora 10:00  deri 12:00.

 

8. Ofertat duhet të shoqërohen nga dokumente ligjorë dhe administrativë origjinalë ose kopje të noterizuara si provë e kërkesave kualifikuese të përcaktuara në dokumentat standarde të restaurimit, të miratuara për këtë qëllim.

 

9. Ofertat do të shqyrtohen nga komisioni i vlerësimit  në datë 22.10.2014 , ora 12:00 ne Bashkine Korce,Kati i dyte,Salla e mbledhjeve.

 

10.  Përfaqësues të autorizuar me shkrim të ofertuesve janë të ftuar të ndjekin hapjen e ofertave.

 

 

KRYETARI

 SOTIRAQ FILO

back