Njoftim

 

Lajmërohen të gjithë qytetarët e Korçës se ditën e Premte, datë 13.3.2015, ora 9.30, në ambjentet e Bibliotekës së qytetit Korçë do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me këtë rend dite:

1.    Dhënie titulli “Qytetar Nderi”, Z.Efthim Mitko (pas vdekjes).

2.    Mbi miratimin e realizimit të Buxhetit të Bashkisë dhe Institucioneve të Vartësisë për Vitin 2014.

3.    Mbi miratimin e Buxhetit të Bashkisë dhe Institucioneve të Vartësisë për vitin 2015.

4.    Relacion për përcaktimin e prioriteteve të investimeve për vitin 2015.

5.    Relacion për disa ndryshime në Vendimin e Këshillit Bashkiak Korçë Nr 2, dt 28.01.2015, “Mbi strukturën dhe Pagat e Admistratës së Ndërmarrjeve dhe Institucioneve në Vartësi të Bashkisë Korçë”.

6.    Relacion për miratimin e planit vjetor të pranimit në shërbimin civil për institucionin e Bashkisë Korçë.

7.    Për fillimin e procedurave të shitjes në ankand të aktiveve të dala jashtë përdorimit në pronësi të NSHMAÇ.

8.    Për heqjen e tabelave reklamuese të vendosura brenda territorit të Bashkisë Korçë.

9.    Për kalimin në pronësi të Entit Kombëtar të banesave të truallit me sipërfaqe prej 1700 m2 i ndodhur tek reparti 741.

                                                                                                    Bashkia Korçë

Njoftim

Njoftohen të gjithë pensionistët e qytetit të Korçës të cilët përfitojnë kompesimin e energjisë elektrike, të paraqiten çdo ditë tek sporteli i informacionit pranë Bashkisë Korçë për të dorzuar kartën e identitetit në mënyrë që ta tërheqin ditën e nesërme sëbashku me certifikatën që ju nevojitet për tërheqjen e këtij kompesimi. Ky lehtësim do tu ofrohet 5600 pensionistëve të Korçës për një shërbim sa më efiçnt dhe të qetë.

Njoftim

Lajmerohente gjithe qytetaret e  Korces se diten e Premte,  date 27  shkurt, ora 09.30, ne ambjentet e Bibliotekes se qytetit Korce dote zhvillohet mbledhja e Keshillit Bashkiak me kete rend dite

 1. Ndihma Ekonomike Shkurt 2015.
 2. Relacion per shpronesimin e pasurive te paluajtshme (truall) per realizimin e projekteve "Rikonstruksion i Pazarit" dhe rivitalizimi i zones rreth Xhamise "Iljaz Bej Mirahori".
 3. Relacion per pranimin ne Qendendren Rezidenciale.
 4. Per disa ndryshime ne Vendimin e Keshillit te Bashkise, Nr 10, dt.05.02.2014 "Mbi zonat, tarifat, formen, kushtet financiare te bashkepunimit dhe kriteret per perzgjedhjen e subjektit qe do te kryeje administrimin e parkimit me pagese ne rruge.

​ 

 

                                                                                    Bashkia Korce     

Njoftim

Lajmerohente gjithe qytetaret e  Korces se diten e Merkure,  date 28 Janar, ora 09.30, ne ambjentet e Bibliotekes se qytetit Korce do te zhvillohet mbledhja e Keshillit Bashkiak me kete rend dite:
 1. Relacion per nivelin e taksave dhe tarifave vendore dhe administrimin e tyre ne qytetin e Korces dhe penalitetet per shkeljet edhe kundervajtjet administrative per vitin 2015.
 2. Relacion per strukturen e bashkise, ndermarrjeve dhe institucioneve ne varesi. 
 3. Relacion per fillimin e bashkepunimit 3-vjecar midis Bashkise Korce dhe Fondacionit "Emanuel", per zbatimin e projekteve "Qendra ditore per femije" dhe "Qendra ditore per moshen e trete".
 4. Relacion per dhenien me huaperdorje per qellim strehimi, te ish ambienteve te Poligonit te Qitjes dhe autorizimin e Kryetarit te Bashkise Korce per nenshkrimin e kontratave te huaperdorjes.
 5. Relacion per percaktimin e tarifes se biletes se transportit qytetas te udhetareve, me autobuz ne Bashkine e Korces.
 6. Informacion per nxjerrjen jashte perdorimit te mjeteve te transportit, materialeve te inventarit ekonomik dhe atij te imet.
 7. Ankim, Administrativ, Albtelecom.
 8. Mbi propozimin per ndryshim te tarifave te sherbimit te furnizimit me uje dhe largimit e perpunimit te ujrave te ndotura, UKKo sh.a. 
 9.  Informacion mbi nismat e mara per hartimin e PDV-ve.
 10. Per fillimin e procedurave te shitjes ne ankand te 3 ton librave ne inventar te Bibliotekes "Th.Mitko".
 11. Informacion i puneve te kryera nga N SH Publike gjate vitit 2014.

                                                                                                                                            Bashkia Korce

 

back