Njoftim

 

 

                                              Bashkia  Korçë

                                                  Njoftim

 

  ‘’Për  dhëniën më huapërdorje të  4 (katër) terreneve sportive,nëpërmjet konkurimit,me qëllim menaxhimin e tyre’’.

 

Bazuar në nenin 44 pika a) të ligjit nr.8652,datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore ”,tw ndryshuar,  dhe Vendimit të Këshillit të  Bashkisë së qytetit të Korçës  nr.95,datë 30.10.2015 ‘’Për  dhëniën më huapërdorje të  4 (katër) terreneve spotive,nëpërmjet konkurimit,me qëllim menaxhimin e tyre  dhe autorizimin e  Kryetarit të Bashkisë Korçë për nënshkrimin  e kontratës të  huapërdorjes’’

 

 

read more

KONKURSI I INOVACIONIT NË SIPËRMARRJET E REJA

Bashkia Korçë

KONKURSI I INOVACIONIT NË SIPËRMARRJET E REJA

Qëllimi i konkursit konsiston në nxitjen e të rinjve për të shpalosur ide inovative biznesi, të cilat mund të gjejnë aplikim në qytetin e Korçës.

Në fund të konkursit do të përzgjidhen 3 idetë më të mira inovative,  të cilat do të jenë dhe të realizueshme për natyrën e biznesit dhe  do të vlerësohen me çmime në vlerë monetare.

Pjesëmarrja realizohet nëpërmjet  dorëzimit të formularit të aplikimit dhe vlerësimi do të bëhet nga një juri profesioniste me përfaqësues nga  institucione të ndryshme  të qytetit të Korçës.

Të gjithë të rinjtë, që do të duan të zhvillojnë idenë e tyre në biznes, do të kenë mundësi ta realizojnë realisht atë në ambientet e Inkubatorit të Biznesit Korçë. IBK është një nismë që mbështet sipërmarrjen e të rinjve me ambiente moderne, këshilla, e burime të tjera në mënyrë që të përshpejtohet suksesi i bizneseve.

 

read more

Njoftim

 

Lajmërohen të gjithë qytetarët e Korçës se ditën e Premte, datë 13.3.2015, ora 9.30, në ambjentet e Bibliotekës së qytetit Korçë do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me këtë rend dite:

1.    Dhënie titulli “Qytetar Nderi”, Z.Efthim Mitko (pas vdekjes).

2.    Mbi miratimin e realizimit të Buxhetit të Bashkisë dhe Institucioneve të Vartësisë për Vitin 2014.

3.    Mbi miratimin e Buxhetit të Bashkisë dhe Institucioneve të Vartësisë për vitin 2015.

4.    Relacion për përcaktimin e prioriteteve të investimeve për vitin 2015.

5.    Relacion për disa ndryshime në Vendimin e Këshillit Bashkiak Korçë Nr 2, dt 28.01.2015, “Mbi strukturën dhe Pagat e Admistratës së Ndërmarrjeve dhe Institucioneve në Vartësi të Bashkisë Korçë”.

6.    Relacion për miratimin e planit vjetor të pranimit në shërbimin civil për institucionin e Bashkisë Korçë.

7.    Për fillimin e procedurave të shitjes në ankand të aktiveve të dala jashtë përdorimit në pronësi të NSHMAÇ.

8.    Për heqjen e tabelave reklamuese të vendosura brenda territorit të Bashkisë Korçë.

9.    Për kalimin në pronësi të Entit Kombëtar të banesave të truallit me sipërfaqe prej 1700 m2 i ndodhur tek reparti 741.

                                                                                                    Bashkia Korçë

Njoftim

Njoftohen të gjithë pensionistët e qytetit të Korçës të cilët përfitojnë kompesimin e energjisë elektrike, të paraqiten çdo ditë tek sporteli i informacionit pranë Bashkisë Korçë për të dorzuar kartën e identitetit në mënyrë që ta tërheqin ditën e nesërme sëbashku me certifikatën që ju nevojitet për tërheqjen e këtij kompesimi. Ky lehtësim do tu ofrohet 5600 pensionistëve të Korçës për një shërbim sa më efiçnt dhe të qetë.

back